zaproponuj szkolenia

Online: Przewóz dzieci do szkół i przedszkoli - stosowanie w praktyce aktualnych przepisów przez samorząd

22 październik 2021 10:00-14:00

290 zł netto

Dostępne terminy szkolenia to 22 października, 9 i 29 listopada 2021 r. Pobierz program i kartę zgłoszenia


 - zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
- 16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
- Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
- Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
- Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy gminy, jednostki oświatowej, którzy organizują przewozy dzieci do przedszkola i uczniów do szkół.


CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi warunkami organizacji przewozu dzieci po zmianie ustawy Prawo oświatowe, pomoc w sporządzeniu wzoru uchwały określającej średnią cenę paliwa, umowy określającej zwrot kosztów za pomocą reguły matematycznej i regulaminu przewozu uczniów.


ZAKRES SZKOLENIA:
Oprócz informacji zawartych w programie, niniejsze szkolenie obejmuje zmiany zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (znanym jako „tarcza antykryzysowa”) dotyczące min.: biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, zasad odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu, warunków cofania zezwolenia, warunków wykonywania transportu drogowego.


PROGRAM:
1.    Porównanie różnych sposobów organizacji przez gminę przewozu dzieci do szkoły i przedszkola
-    przewóz dzieci w ramach przewozów regularnych specjalnych
-    przewozów dzieci w ramach przewozów regularnych
-    różnice między podmiotem wykonującym przewozy regularne specjalne i operatorem     publicznego     transportu zbiorowego (sposób wyboru, umowa, uprawnienia przewozowe, rozkład jazdy, opłata za     przystanki)
-    transport dzieci realizowany autobusami należącymi do gminy lub jednostki oświatowej
-    aktualne wymagania dla kierowcy i przewoźnika z uwzględnieniem ustaw o szczególnych     rozwiązaniach związanych z COVID-19
-    środki tymczasowe wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)     2020/698 z dnia 25     maja 2020 r.
-    nowe warunki korzystania z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych
-    zmiany dotyczące zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych związane z COVID-19 oraz     wynikające ze zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
zmiana umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego (COVID-19)
-    ograniczenia dotyczące autobusów (COVID-19)
2.    Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie     kształcenia specjalnego oraz ich opiekuna - kiedy dowożenie zapewniają rodzice:
-    reguła do obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu, umowa dotycząca zwrotu kosztów
3.    Zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej
-    warunki nabywania przez gminę biletów, jednostka samorządu właściwa do zakupu biletów miesięcznych z     ulgą ustawową dla dzieci
-    ryzyko uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
-    przepisy dotyczące dopłaty do biletów w przewozach dzieci niepełnosprawnych
4.    Interpretacja wymagań prawnych (wyroki WSA/NSA)
-    finansowanie dowożenia uczniów spoza obwodu szkoły lub spoza gminy
-    definicja najbliższej szkoły i sposób obliczania drogi dziecka z domu do szkoły
-    wymagania w zakresie sprawowania opieki w trakcie przewozu dzieci
5.    Bezpieczeństwo przewozu dzieci
-    wymagania dotyczące autobusów przewożących dzieci
-    sposób weryfikacji wymagań przez gminę lub jednostkę oświatową
6.    Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha