zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ich klasyfikacja i inwentaryzacja w praktyce

17 listopad 2021 09:00-14:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Mgr Zarządzania i Przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, ministerstwa, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, PSSE, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni i prywatnych przedsiębiorców. Autorka licznych opracowań i prezentacji.


PROGRAM:
1. Definicja środków trwałych
- Warunki uznania składnika majątku za środek trwały
- Ujęcie środka trwałego
- Pozyskanie środka trwałego, a zasady ujęcia w księgach rachunkowych

2. Najnowsze zmiany w klasyfikacji środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych
3. Cel i zakres krajowego standardu rachunkowości nr 11 „środki trwałe”
4. Nisko cenne środki trwałe
5. Jednorazowy odpis wartości nisko cennych środków trwałych
6. Jakie zmiany należało wprowadzić od 01.01.2018 r. W ewidencjach księgowych
7. Jak postępować w przypadku przyjęcia obcych środków trwałych
8. Czy nakłady poniesione na przyłącza do budynków – to środki trwałe?
- Jak zakwalifikować nakłady na przyłącza do budynków?
9. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych z uwzględnieniem źródła nabycia, a kiedy księgować na koncie 020 wartości niematerialne i prawne?
- Przykłady

10. Co zrobić w przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia
11. Zestaw komputerowy (komputer stacjonarny). Jak prawidłowo postąpić w przypadku wymiany uszkodzonego monitora lub klawiatury w zestawie komputerowym?
- Czy prawidłowe jest odniesienie kosztu nowej części składowej zestawu bezpośrednio w koszty?
- Czy wymiana uszkodzonego monitora na nowy to remont?
- Wymiana monitora w ramach remontu na karcie środka trwałego

12. Kiedy mówimy o ulepszeniu?
13. Sposób postępowania w przypadku adaptacji
14. Co zrobić w przypadku inwestycji, gdy nie osiągnięto rezultatu?
15. Koszty zaniechanej inwestycji
16. Jak w księgach rachunkowych ująć zakupione monitory do całkowicie zamortyzowanych zestawów komputerowych?
17. Jak zaksięgować w szkole zestawy komputerowe otrzymane w formie darowizny?
18. Jak ująć w księgach rachunkowych nieodpłatne przekazanie w 100 % zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia?
19. Amortyzacja księgowa w jednostkach budżetowych

- Metody amortyzacji środków trwałych
- Jak prawidłowo określić moment rozpoczęcia amortyzacji?

20. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych o wartości równej lub niższej niż 10.000 zł.
21. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł.
22. środki trwałe do 10.000 zł. Bez konieczności amortyzacji
23. Jakie środki trwałe nie podlegają amortyzacji?
24. Środki trwałe w budowie – konto 080, a pojęcie inwestycji
- Zakres stosowania konta 080.

25. Rozliczenie inwestycji i przyjęcie do ewidencji środków trwałych
26. Kompletność i zdatność do użytkowania środka trwałego
27. Części składowe i peryferyjne środków. Ulepszenie części składowych i peryferyjnych
28. Ulepszenia dotyczące pozyskania części składowych i peryferyjnych
29. Podstawowe definicje - remont, konserwacja, modernizacja, stan początkowy, ulepszenie środka trwałego – skutki właściwego ujęcia, ulepszenie w obcych środkach trwałych
- Remont w świetle ustawy o rachunkowości
- Remont, a konserwacja środka trwałego
- Ulepszenie
- Ulepszenie w obcych środkach trwałych

30. Remont a modernizacja
31. Zasady określenia wartości godziwej
32. Co to jest wartość rezydualna i jak postępować w przypadku wartości rezydualnej środka trwałego?
33. Kiedy następuje trwała utrata wartości środków trwałych
34. Kiedy należy wstrzymać amortyzację?
35. Osoby odpowiedzialne za wybór i weryfikację amortyzacji
36. Jak postępować w przypadku stwierdzenia zawinionego niedoboru środka trwałego
37. Kiedy i jak należy dokonać likwidacji środków trwałych?
- Likwidacja księgowa
- Likwidacja fizyczna

38. Moment wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych, a ujęcie faktur otrzymanych z opóźnieniem
39. Co w przypadku, gdy budynek składa się z kilku części stopniowo oddawanych do użytku?
40. W jaki sposób zarządzać i gospodarować majątkiem trwałym, aby zapewnić nad nim pełną kontrolę?
41. Zasady i terminy inwentaryzacji
- Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego i przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.
42. Podstawowe błędy popełniane podczas księgowania środków trwałych.
43. Błędy dotyczące inwentaryzacji środków trwałych.
44. Odpowiedzialność za inwentaryzację w świetle dyscypliny finansów publicznych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha