zaproponuj szkolenia

Online: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania JSFP po zmianach prawnych

24 listopad 2020 09:00-13:00

240 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych,
-    Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku,
-    Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa”, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”,
-    Doświadczony trener: liczne szkolenia dla pracowników pionów finansowych, prokuratury i sądów, jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach budżetowych i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi.
-    Niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy działów księgowości odpowiedzialnych za ich ewidencję, inwentaryzację, ulepszenie oraz wycofanie z użytkowania. 


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
-    zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie regulacji zasad gospodarowania majątkiem trwałym;
-    uzyskanie praktycznych wskazówek obejmujących, pod względem ilościowym i wartościowym, grupę aktywów rzeczowych i finansowych;
-    zdobycie wiedzy z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym;
-    zdobycie wiedzy na temat prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniu podatkowym,
-    nabycie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


PROGRAM:
1.    Podstawy prawne oraz definicje środków trwałych.
2.    Wartość początkowa środków trwałych.
3.    Inwestycje.
4.    Zmiany wartości początkowej środków trwałych.
5.    Konta syntetyczne służące do ewidencji składników majątku.
6.     Zasady prowadzenia ksiąg inwentarzowych.
7.    Ewidencja środków trwałych.
8.    Klasyfikacja Środków Trwałych.
9.    Obiekty inwentarzowe środków trwałych.
10.    Amortyzacja.
a.    obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych,
b.    metody amortyzacji środków trwałych;
c.    plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna,
d.    amortyzacja uproszczona
11.    Dokumentowanie operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych.
12.    Inwentaryzacja majątku  trwałego:
a.    instrukcja inwentaryzacyjna,
b.    weryfikacja,
c.    porównanie ewidencji księgowej z zasobami nieruchomości,
d.    spis z natury środków trwałych,
e.    zasady inwentaryzowania pozostałych środków trwałych objętych wyłącznie ewidencją ilościową,
f.    dokumentacja inwentaryzacji środków trwałych,
g.    czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
13.    Przykładowa procedura gospodarowanie mieniem ruchomym.
14.    Proces likwidacji majątku.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha