zaproponuj szkolenia

Online: Standardy zatrudnienia specjalistów w placówkach oświatowych od 1 września 2022 r.

16 wrzesień 2022 09:00-13:00

260 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Od 2008 dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu starostwa powiatowego, później kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia, a obecnie dyrektor centrum usług wspólnych. Edukatorka, koordynatorka wielu projektów edukacyjnych. Autorka publikacji, dotyczących edukacji i zarządzania w oświacie. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Collegium da Vinci w Poznaniu. Certyfikowany konsultant Programu MindSonar.
-    absolwentka UAM w Poznaniu - filologia polska. Nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny a później konsultant ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.


ADRESACI:
pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy placówek oświatowych.


CELE:
1.    Przekazanie uporządkowanej wiedzy dotyczącej zmian w zakresie zatrudnienia specjalistów w placówkach oświatowych od 1 września 2022 r.
2.    Doskonalenie umiejętności elastycznego organizowania wsparcia uczniów w odniesieniu do standardów zatrudnienia specjalistów i kwalifikacji nauczycieli.
3.    Nabycie umiejętności organizacji i finansowania zadań dotyczących wsparcia uczniów przez specjalistów.


PROGRAM:
1.    Omówienie obowiązujących od 1 września 2022 r. standardów zatrudnienia specjalistów wprowadzonych USTAWĄ z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:
-    typy placówek, w których obowiązują standardy zatrudnienia specjalistów;
-    pensum specjalistów (w tym pedagoga specjalnego);
-    czy nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny zaliczany jest do specjalistów?
2.    Omówienie standardów zatrudnienia specjalistów obowiązujących:
-    od 1 września 2022 r.
-    do 31 sierpnia 2024 r.
3.    W jaki sposób liczyć godziny pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2022/23:
-    analiza kwalifikacji nauczycieli pracujących w danej placówce,
-    analiza przydziałów zajęć i ich typów,
-    diagnoza liczby uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz charakteru ich dysfunkcji i liczby przydzielonych w arkuszu godzin,
-    diagnoza liczby godzin pracy specjalistów uwzględnionych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2022/23.
4.    Standardy pracy specjalistów:
-    w zespołach szkół
-    w szkołach z filiami
-    w szkołach z oddziałami przedszkolnymi
5.    Obliczanie liczby godzin psychologów i pedagogów specjalnych w odniesieniu do ogólnej liczby godzin specjalistów.
6.    Zadania pedagoga specjalnego.  
7.    Zadania specjalistów a udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
8.    Czy i kiedy ewentualnie można zmniejszyć liczbę godzin specjalistów określoną w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2022/23?
9.    Zmiany w sposobie organizacji wsparcia uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – omówienie organizacji zajęć specjalistycznych wprowadzonych ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
-    standardy pracy specjalistów a zajęcia specjalistyczne.
10.    Przygotowanie przez organy prowadzące uchwały dotyczącej pensum pedagoga specjalnego:
-    wydanie nowej uchwały,
-    nowelizacja dotychczasowej uchwały,
-    czy konieczne są konsultacje ze związkami zawodowymi?
11.    Finansowanie standardów zatrudnienia specjalistów.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha