zaproponuj szkolenia

Online: Statut szkoły/przedszkola podstawą oceny prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu JST

18 wrzesień 2020 10:00-13:00

250 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Szanowni Państwo,
Proces dotowania jednostek oświatowych z budżetu JST staje się coraz bardziej stabilny, ponieważ nowe przepisy o ewidencjonowaniu niepublicznych jednostek i dotowaniu ich zostały w pełni wdrożone. To dobry czas na uporządkowanie wiedzy o tym jak dbać o aktualność ewidencji dotowanych jednostek a także o tym jaka dokumentacja potwierdza prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji. Zapraszam na szkolenie, na którym omówię szczególną rolę statutu jako aktu prawa wewnętrznego, którego zapisy w kluczowy sposób mogą rozstrzygać o prawidłowości rozliczenia dotacji.


PROWADZĄCY:
-    praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
-    autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
-    odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


ADRESACI SZKOLENIA:
Organy prowadzące szkoły, przedszkola i placówki dotowane z budżetów JST oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za rozliczanie tych jednostek.


CEL SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników szkolenia do:
1)    terminowego i prawidłowego zgłaszania zmian do ewidencji niepublicznych jednostek oświatowych;
2)    oceny zapisów statutowych jako podstawy pobierania i wykorzystania dotacji;


METODA I FORMA PRACY:
-    Metoda asymilacji wiedzy z analizą przypadków
-    Seminarium z elementami wykładu i omówieniem wzorów do zastosowania.


PROGRAM:
I.    Ewidencja jednostek dotowanych – obowiązki podmiotu dotowanego.
1.    Obowiązek aktualizacji ewidencji niepublicznych jednostek oświatowych i decyzji administracyjnych.
2.    Różnica pomiędzy siedzibą jednostki dotowanej a lokalizacją prowadzenia zajęć.
3.    Zapisy w ewidencji i statucie a uprawnienie do pobierania dotacji.

II.    Statut – zapisy które są podstawą pobrania i wykorzystania dotacji.
1.    Zakres treści statutowych dotowanego przedszkola – na co powinien zwrócić uwagę organ dotujący i dotowany?
2.    Zakres treści statutowych dotowanej szkoły – na co powinien zwrócić uwagę organ dotujący i dotowany?
3.    Prawidłowe zapisy w statucie dotyczące przyjmowania uczniów i skreślania ich z listy jako podstawa prawidłowości pobrania dotacji.
4.    Prawidłowe zapisy w statucie uzasadniające wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników przedszkola/szkoły.
5.    Prawidłowe zapisy w statucie uzasadniające wydatki poniesione na kształcenie specjalne – przykłady opisu faktur.
6.    Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju, oddziału przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych - zapisy w statucie podstawą pobierania dotacji na ten cel.
7.    Zapisy w statucie dotyczące finansowania żywienia, turystki szkolnej, wydarzeń kulturalnych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha