zaproponuj szkolenia

Online: System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów

03 październik 2022 09:00-13:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m.in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również
w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


PROGRAM:
I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2) Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
3) Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji
1) Definicja dokumentu - dokumentacja elektroniczna i papierowa
2) System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
3) Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
4) Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu w systemie EZD
a) przesyłki przekazane pocztą elektroniczną.
b) przesyłki na nośniku papierowym.
c) przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych.
d) przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

III. EZD jako podstawowy czy wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw
1) Pojęcia i ważne terminy.
2) Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
3) Wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje
4) Koordynator czynności kancelaryjnych - zadania w EZD.
5) Interoperacyjność znaku sprawy.
6) Akta sprawy w EZD.

IV. Czynności kancelaryjne w systemie EZD
1) Zadania punktów kancelaryjnych.
a) rejestracja wpływów
b) odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
c) wprowadzanie metadanych.
d) tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie.
e) prowadzenie składu informatycznych nośników danych.
f) wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
g) przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych.
h) wysyłka pisma papierowego i elektronicznego.
2) Zadania kierowników komórek organizacyjnych i kierownika jednostki
a) dekretacja pisma – wyjątki.
b) akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa).
c) podpisanie pisma podpisem elektronicznym.
d) podpisanie pisma podpisem odręcznym.
3) Zadania prowadzących sprawy.
e) zakładanie spraw.
f) uzupełnianie metadanych.
g) prowadzenie kompletnych akt sprawy.
h) sporządzanie projektów pism.
i) dokonywanie akceptacji.

V. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD.
1) Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
2) Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt).
3) Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
4) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
5) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha