zaproponuj szkolenia

Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów- dr Piotr Wąż

25 kwiecień 2023 09:00-14:30

295 zł netto

Data szkolenia:

25.04.2023

Godziny szkolenia:

9.00 – 14.30

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.30 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

21.04.2023

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 275 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Przepisy prawa pracy przewidują szereg różnego rodzaju okresów nieświadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub świadczeń alternatywnych. Celem szkolenia jest przybliżenie istoty najpopularniejszych form tego typu zwolnień od pracy.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
• Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych?
• Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowoduje wdrożenie dyrektywy Nr 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów?
• Na jakich zasadach będzie można korzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działa-nia siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?
• Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferyczne,
• Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy,
• W jakich sytuacjach pracownik może skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego,
• Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego,
• Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym,
• Czy pracownik ma prawo do „urlopu okolicznościowego” z tytułu śmierci i pogrzebu
byłego małżonka lub byłej teściowej,
• Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop,
• Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka tuż po porodzie,
• Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowego,
• Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP,
• Czy tzw. wyjście prywatne może trwać cały dzień,
• Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne w innym dniu,
• Jakie zasady rządzą dniami wolnymi na poszukiwanie pracy,
• Jakie formy zwolnienia od pracy przewiduje dyrektywa w/s równowagi między życiem za-wodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158), która ma niebawem zostać wdrożona do polskiego sytemu prawnego,
• Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy i wymiaru etatu,
• Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiary etatu w trakcie roku kalendarzowego,
• Na czym polega zasada niepodzielności urlopu wypoczynkowego i jakie są od niej wyjątki,
• Czy pierwszy urlop w życiu należy udzielać z dokładnością do godzin i minut,
• Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym),
• Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego po okresie korzystania z uprawnień rodziciel-skich,
• Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu,
• Czy pracownik zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy z przedłużeniem dobo-wego wymiaru do 24 godzin ma prawo do niespełna 9 dni urlopu,
• W jakich przypadkach urlop wypoczynkowy może zostać udzielony na część dnia pracy,
• W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody,
• W jakim przypadku liczba dni urlopu wypoczynkowego może być większa od liczby dni fak-tycznie przepracowanych,
• W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego,
• W jakich przypadkach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie,
• Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
• W jaki sposób nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności wpływa na prawo do dodatko-wego urlopu wypoczynkowego,
• Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym,
• Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych,
• Jakie są zasady nabywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników młodocianych,
• Jakie zasady rządzą korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem,
• Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, które-go dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich,
Jakimi uprawnieniami rodzice mający status pracownika mogą się podzielić między sobą?


Adresaci szkolenia:

- pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Urlop wypoczynkowy.

1) Pierwszy urlop.
2) Ustalanie wymiaru:
a) staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobo-cia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy,
b) wymiar etatu a wymiar urlopu,
c) urlop uzupełniający,
d) zmiana etatu a wymiar,
e) wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców.
3) Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP).
4) Urlop proporcjonalny.
5) Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP).
6) Planowanie urlopu:
a) kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP),
b) podział na części (art. 165 KP),
c) przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP)
d) - odwołanie z urlopu.
7) Urlop na żądanie.
8) Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ro-dzicielskim, ojcowskim).
9) Szczególne regulacje urlopowe:
a) urlop pracownika młodocianego,
b) pracownicy niepełnosprawni,
c) pracownicy tymczasowi.
10) Zagadnienia szczególne:
a) urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odby-cia kontrolnych badań lekarskich,
b) zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pra-cownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu,
c) przestój a urlop wypoczynkowy,
d) urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego,
e) określenie wymiaru wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy.
11) Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
12) Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.

II. Urlop bezpłatny.

1) Dwa tryby:
a) na wniosek pracownika,
b) z inicjatywy pracodawcy.
2) Wpływ na uprawnienia pracownicze.

III. Inne urlopy:

1) Urlop szkoleniowy:
a) komu przysługuje i jaki jest jego wymiar,
b) z inicjatywy pracodawcy.
2) Urlop doktoranta:
a) przesłanki nabycia prawa do urlopu,
b) fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia.

IV. Zwolnienia od pracy.

1) Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
a) przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia),
b) przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (przypadek bliźniąt, dziecka pozamałżeń-skiego; powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika),
c) czy urlop okolicznościowy przysługuje:
• na ślub zakonny dziecka,
• pogrzeb babci/dziadka małżonka,
• byłego małżonka,
• teściowej/teścia byłego małżonka,
d) sposób usprawiedliwienia,
e) wynagrodzenie za czas zwolnienia.
2) Zwolnienie od pracy na dziecko.
3) Przypadki określone w innych przepisach:
a) badania i szkolenie bhp,
b) opieka nad członkiem rodziny,
c) powódź,
d) dni na poszukiwanie pracy,
e) działacze związkowi i SIP.

V. Urlopy związane z rodzicielstwem.

1) Macierzyński:
a) katalog osób uprawnionych,
b) podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami.
2) Rodzicielski:
a) podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
b) łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar.
3) Wychowawczy:
a) maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
b) obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego:
- ochrona trwałości stosunku pracy,
- wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.
4) Ojcowski:
a) zasady korzystania,
b) śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego.
5) 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia:
a) podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,

b) korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich.

VI. Dyrektywa w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opieku-nów (2019/1158)

1) Jakie zmiany pociąga za sobą wdrożenie dyrektywy w zakresie:
a) Urlopu ojcowskiego,
b) Urlopu rodzicielskiego,
2) Na czym ma polegać:
a) Urlop opiekuńczy/rodzinny,
b) Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej,
3) Projekty zmian w polskim prawie w celu wdrożenia dyrektywy:
a) Propozycje w zakresie urlopu opiekuńczego,
b) Planowane zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha