zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy

05 listopad 2021 10:00-14:30

295 zł netto

Data szkolenia:

5.11.2021

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.30

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.30 – mini wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

3.11.2021

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 265 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Adresaci szkolenia:

- pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Urlop wypoczynkowy.

1) Pierwszy urlop.
2) Ustalanie wymiaru:
a) staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobo-cia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy,
b) wymiar etatu a wymiar urlopu,
c) urlop uzupełniający,
d) zmiana etatu a wymiar,
e) wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców.
3) Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP).
4) Urlop proporcjonalny.
5) Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP).
6) Planowanie urlopu:
a) kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP),
b) podział na części (art. 165 KP),
c) przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP)
d) - odwołanie z urlopu.
7) Urlop na żądanie.
8) Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ro-dzicielskim, ojcowskim).
9) Szczególne regulacje urlopowe:
a) urlop pracownika młodocianego,
b) pracownicy niepełnosprawni,
c) pracownicy tymczasowi.
10) Zagadnienia szczególne:
a) urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odby-cia kontrolnych badań lekarskich,
b) zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pra-cownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu,
c) przestój a urlop wypoczynkowy,
d) urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego,
e) określenie wymiaru wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy.
11) Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
12) Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.

II. Urlop bezpłatny.

1) Dwa tryby:
a) na wniosek pracownika,
b) z inicjatywy pracodawcy.
2) Wpływ na uprawnienia pracownicze.

III. Inne urlopy:

1) Urlop szkoleniowy:
a) komu przysługuje i jaki jest jego wymiar,
b) z inicjatywy pracodawcy.
2) Urlop doktoranta:
a) przesłanki nabycia prawa do urlopu,
b) fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia.

IV. Zwolnienia od pracy.

1) Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
a) przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia),
b) przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (przypadek bliźniąt, dziecka pozamałżeń-skiego; powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika),
c) czy urlop okolicznościowy przysługuje:
• na ślub zakonny dziecka,
• pogrzeb babci/dziadka małżonka,
• byłego małżonka,
• teściowej/teścia byłego małżonka,
d) sposób usprawiedliwienia,
e) wynagrodzenie za czas zwolnienia.
2) Zwolnienie od pracy na dziecko.
3) Przypadki określone w innych przepisach:
a) badania i szkolenie bhp,
b) opieka nad członkiem rodziny,
c) powódź,
d) dni na poszukiwanie pracy,
e) działacze związkowi i SIP.

V. Urlopy związane z rodzicielstwem.

1) Macierzyński:
a) katalog osób uprawnionych,
b) podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami.
2) Rodzicielski:
a) podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
b) łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar.
3) Wychowawczy:
a) maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
b) obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego:
c) ochrona trwałości stosunku pracy,
d) wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.
4) Ojcowski:
a) zasady korzystania,
b) śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego.
5) 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia:
a) podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców, korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha