zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Zmiany w opłacie skarbowej od 24 lipca 2020 r. Postępowanie w okresie stanu epidemii Covid 19

24 listopad 2020 10:00-13:00

250 zł netto

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:

 • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny,
 • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.),
 • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych.

 ADRESACI SZKOLENIA:

 • pracownicy jst zaangażowani w ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego

Omówienie postępowania administracyjnego na przykładach

 

PROGRAM:

1. Nowe stawki opłaty skarbowej - zmiana od 24 lipca 2020 r.

 • powstanie obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej,
 • ulgi i zwolnienia w opłacie skarbowej w sprawach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, Ograniczenia w uldze "mieszkaniowej",
 • postępowanie w sprawie w przypadku braku wniesienia opłaty lub wniesienia w niższej wysokości - konsekwencje z Kpa i ustawy o opłacie skarbowej,
 • zwrot opłaty skarbowej, postępowanie,
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa,
 • odpowiedzialność podatników za zobowiązania podatkowe w opłacie skarbowej.

 

2. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:

 • wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy ; Przewlekłość.
 • wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
 • doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
 • uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
 • ograniczenia w wydawaniu decyzji ,
 • postępowanie dowodowe w dobie epidemii.

 

 • Zakres inwestycji podlegających rozstrzygnięciom o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji.
 • Rola zapisów w planie miejscowym w procesie ustalania warunków zabudowy w nowej procedurze uchwalania planu.
 • Decyzja ustaleniu lokalizacji inwestycji – pojęcie inwestycji celu publicznego.
 • Zakres spraw objętych obowiązkiem ustalania lokalizacji inwestycji i warunków zabudowy.
 • Odrębności w procedurze wynikające z ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Wszczęcie postępowania, wymogi formalne wniosku, uzupełnianie braków formalnych. Pełnomocnictwo i reprezentacja w postępowaniu.
 • Zawieszenie postępowania w świetle kpa oraz art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Pojęcie i ustalanie kręgu stron w postępowaniu inwestycyjnym.
 • Analiza urbanistyczna i zasada „dobrego sąsiedztwa”,
 • Terminy załatwiania spraw.
 • Doręczanie pism ze szczególnym uwzględnieniem doręczenia zastępczego oraz tzw. Fikcji doręczenia. Doręczanie poprzez obwieszczenie w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
 • Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja orzekająca co do istoty, umorzenie postępowania, elementy decyzji, charakterystyka, elementy formalne, związanie organu decyzją administracyjną).
 • Postępowanie w zakresie uzgadniania decyzji przez inne organy.
 • Formułowanie treści warunków w decyzji w oparciu o ustalenia planu miejscowego i przepisów szczególnych. Decyzja o wz – elementy.
 • Przesłanki negatywne - kiedy można odmówić ustalenia warunków zabudowy.
 • Postępowanie odwoławcze i rodzaje rozstrzygnięć.
 • Tryby nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnej (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej – omówienie przesłanek i przebiegu postępowań nadzwyczajnych, wzajemnej zależności powyższych trybów oraz skutków procesowych) na tle rozwiązań szczególnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Zmiana decyzji ostatecznych oraz wznowienie postępowania, wygaśnięcie decyzji, omówienie orzecznictwa wsa nsa i sko.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha