zaproponuj szkolenia

Online: Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w świetle najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli

03 grudzień 2020 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.


PROGRAM:
1. Zagadnienia wstępne
1. Umiejscowienie gminy w systemie zapewnienia lokali mieszkalnych i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności;
2. Gmina jako podmiot zobowiązany do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców – zasady, ograniczenia i wyłączenia.
3. Obszary realizacji przez gminę obowiązków w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w zakresie planistycznym: wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasady wynajmowania lokali komunalnych.

2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
1. Tryb uchwalania przez radę gminy wieloletniego programu, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowisk organów nadzoru;
2. Omówienie wymogów ustawowych dotyczących konstruowania elementów wieloletniego programu mieszkaniowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów:
a) Prognoza wielkości i stanu technicznego zasobu;
b) Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji;
c) Planowana sprzedaż lokali;
d) Zasad polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
e) Sposób i zasady zarządzania zasobem;
f) Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej;
g) Wysokość kosztów;
h) Inne działania mające spowodować poprawę i racjonalizację sposobu gospodarowania zasobem.
3. Najczęstsze błędy i wadliwości działania organu w zakresie wieloletniego programu mieszkaniowego – prezentacja orzeczeń sądów administracyjnych oraz stanowisk organów kontroli.

3. Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
1. Granice kompetencji rady gminy w kształtowaniu zasad wynajmowania lokali komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowisk organów nadzoru.
2. Praktyczne omówienie podstawowych obszarów regulacji w uchwale o zasadach wynajmowania lokali komunalnych:
a) Wysokość dochodu gospodarstwa kwalifikująca uzyskania lokalu socjalnego oraz sposoby jej weryfikacji;
b) Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
c) Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu lokalu socjalnego – zasady kształtowania;
d) Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków;
e) Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym oraz które nie wstąpiły w najem po śmierci najemcy;
3. Najczęstsze błędy i wadliwości działania organu w zakresie kształtowania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w świetle orzeczeń sądów administracyjnych oraz stanowisk organów kontroli.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha