zaproponuj szkolenia

Online: Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach

10 grudzień 2021 10:00-14:30

295 zł netto

Wypadki związane z pracą w orzecznictwie i w kazusach,
(wypadki przy pracy, wypadek w drodze „do” i „z” pracy, wypadek zrówna-ny z wypadkiem przy pracy oraz w drodze „do” i „z” pracy)

Data szkolenia:

10.12.2021

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.30

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.30 – mini wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

8.12.2021

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 265 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:
Szkolenie to służy przekazaniu zarówno podstawowych, jak i szczegółowych informacji z zakresu szeroko pojętej problematyki wypadków związanych z zatrudnieniem. Jednocześnie stanowi ono próbę rozwiązania szeregu problemów powstających na tle kwalifikacji danego zdarzenia w kate-gorii wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, czy też wypadku w dro-dze „do” i „z” pracy.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle licznych praktycznych przykładów, orzecznictwa oraz oficjalnych stanowisk urzędowych, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia:
Pracownicy służb BHP, członkowie zespołów powypadkowych, pracodawcy, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Pojęcie i elementy definicji wypadku przy pracy,
2) Problem związku wypadku z pracą,
3) Zespół powypadkowy,
4) Postępowanie powypadkowe,
5) Obowiązek zgłoszenia wypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego,
6) Wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy,
7) Świadczenia związane z wypadkiem przy pracy, w tym uzupełniające świadczenia cywilno-prawne oraz odszkodowanie za przedmioty utracone w wypadku przy pracy,
8) Samoistne schorzenie a wypadek przy pracy,
9) Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy w trybie sądowym (art. 189 KPC),
10) Pojęcie i elementy definicji wypadku w drodze „do” i „z” pracy,
11) Zagadnienia różne
a) Czy za wypadek przy pracy może zostać uznane:
- stłuczenie, zasinienie i obrzęk,
- drobne skaleczenie,
- pogryzienie lub ukąszenie,
- utrata przytomności, zasłabnięcie,
- odnowienie starego urazu,
- uraz kolana powstały podczas przykucnięcia,
- gwałtowne pogorszenie słuchu,
- pobicie lub napad,
- poparzenie gorącym napojem na zakładowej stołówce,
- ułamanie zęba podczas spożywania posiłku w przerwie śniadaniowej,
- uraz na wyjeździe integracyjnym,
- zatrucie pokarmowe,
- zachorowanie na grypę,
- wypadek komunikacyjny pracownika nieposiadającego prawa jazdy,
b) Czy termin na zgłoszenie wypadku przez pracownika ulega przedawnieniu?
c) W czyim rejestrze uwzględniamy wypadek pracownika tymczasowego: pracodawcy użyt-kownika, czy agencji pracy tymczasowej?
d) Zatrudnienie jednoczesne a obowiązek sporządzenia karty wypadku,
e) Jak sklasyfikować wypadek w drodze na profilaktyczne badania lekarskie?
f) Czy specjalista spoza zakładu może sporządzić kartę wypadku?
g) Czy amputacja palca to wypadek ciężki?
h) Czy przekazanie poszkodowanemu pracownikowi wyjaśnień świadków narusza ustawę o ochronie danych osobowych lub RODO?
i) Czy zewnętrzną przyczyną wypadku może być nadmierny stres?
j) Wypadek telepracownika (praca zdalna),
k) Czy o kategorii wypadku decyduje liczba dni nieobecności w pracy?
l) Jaki jest skład zespołu powypadkowego badającego wypadek prezesa zarządu lub BHP-owca?
m) Zapoznanie poszkodowanego z protokołem „na odległość”,
n) Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik podczas wyjazdu służbowego w dniu wolnym od pracy?
o) Czy zleceniobiorca może w sposób skuteczny wycofać zgłoszenie wypadku?
p) Wypadek komunikacyjny,
q) Klasyfikacja wypadku pracownika długotrwale nieprzytomnego,
r) Jak sklasyfikować wypadek przedstawiciela handlowego, któremu uległ on będąc w trasie na obszarze stanowiącym jego miejsce pracy?
s) Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik doręczający L-4?
t) Czy za wypadek w drodze „do” lub „z” pracy może zostać uznany wypadek, któremu uległ pracownik niedopuszczony do pracy z powodu braku ważnego szkolenia bhp lub badania profilaktycznego?
u) Definicja „domu” w wypadku „do” lub „z” pracy,
v) W jakim języku należy sporządzić protokół powypadkowy cudzoziemca?


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha