zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (2022). Typowe błędy i ich skutki w zakresie działalności socjalnej.

10 sierpień 2022 10:00-13:30

295 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH SZKOLENIE:

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994) i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) , w zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.

Od 2007 roku - w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej - organizacja i prowadzenie zajęć w ramach szkoleń w zakresie prawa pracy, bhp dla instytucji sfery budżetowej (w  szczególności dla jednostek samorządowych) i firm.


Program szkolenia:

 1. Wstęp. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 2. Zakres przedmiotowy działalności socjalnej –  typowe i zgodne z prawem wydatki . Sfera dyspozytywna w zakresie działalności socjalnej/ nie podlegająca ingerencji zewnętrznej.
 3. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2022 r.
 4. Limity zwolnień wypłat z ZFŚS w wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie limity  w zakresie wypłat świadczeń rzeczowych i pieniężnych z ZFŚS stosować w 2022 r. w związku ze zmianą art.52 l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  w brzmieniu ustalonym w (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) ?
 5. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 6. Identyfikacja bieżących  problemów w działalności socjalnej i skutków nieprawidłowości z punktu widzenia organów kontrolnych. Czy warto weryfikować działalność socjalną ”poprzedników”?
 7.  Typowe błędy i ich skutki w zakresie działalności socjalnej w zakresie:
 • zasad ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez pracodawców
 • przejścia zakładu lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.
 • pomijania lub ograniczania dostępności do świadczeń socjalnych osób uprawnionych obligatoryjnie (np. emeryci i renciści, osoby z krótkim stażem i inne klauzule dyskryminacyjne)
 • rozszerzenia dostępności do z.f.ś.s dla osób formalnie nieobjętych postanowieniami regulaminu (kazus: rozstrzygnięcie sądu w sprawie zwrotu kosztów finansowania festynu z z.f.ś.s)
 • finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością socjalną (np. pożegnania pracowników, dojazdów do pracy, imprezy integracyjne nie mające związku z przedmiotem ustawy, święta branżowe)
 • finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością socjalną , a w celu zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 ( np. testy, szczepienia pracowników, zakup sprzętu do pracy zdalnej)
 • ustalania sytuacji dochodowej osób uprawnionych (kazus: rozstrzygnięcie  ZUS i sądu po odwołaniu pracodawcy)
 • dostępności dla pracowników świadczeń ograniczonych ze względu na płeć (kazus: rozstrzygnięcie  ZUS i sądu po odwołaniu pracodawcy)
 • wydatkowania środków funduszu socjalnego na bieżące potrzeby ( np. wypłatę wynagrodzeń – kazus: rozstrzygnięcie PIP i sądu karnego po odwołaniu pracodawcy)
 • stosowania zwolnień podatkowych dla osób uprawnionych
 • kształtowania świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych w zakresie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
 • rozpatrywania wniosków osób uprawnionych o zapomogę pieniężną (przykłady)
 • braku współdziałania ze związkami zawodowymi działającymi w zakładzie (kazus: rozstrzygnięcie po kontroli PIP, kazus: rozstrzygnięcie sądu powództwa o ustalenie, kazus: rozstrzygnięcie prokuratury)
 • ochrony danych osobowych osób uprawnionych
 1. Przykładowa struktura i postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 2. Jak zorganizować działalność pożyczkową w ramach z.f.ś.s na cele mieszkaniowe? Umowy, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.
 3. Prawidłowe ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej osób korzystających ze świadczeń socjalnych. Aktualizacja oświadczeń osób uprawnionych m.in. wynikająca ze zmiennej sytuacji ekonomicznej, w przypadku składania oświadczeń raz w roku.
 4. Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zakres ingerencji). Komisja socjalna. Zasady procedowania w warunkach ograniczonego lub wyłączonego kontaktu bezpośredniego ciał przedstawicielskich wynikające z zagrożenia epidemiologicznego.
 5. Tarcza antykryzysowa 4.0 , a zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych w jednostkach budżetowych.
 6. Studium przypadków pozostałych sprawach dotyczących w  zakresie ZFŚS 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha