zaproponuj szkolenia

Online: Zarządzanie pasem drogowym. Nowelizacja ustawy od 29 czerwca 2022 r. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie ZEZWOLEŃ. Opłaty, kary, wykroczenia.

19 sierpień 2022 10:00-14:00

280 zł netto

Szkolenie konsultacyjne na przykładach praktycznych


 

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:

  • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny,
  • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.),
  • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin (miast) zajmujących się drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz pracowników zarządów dróg miejskich, powiatowych i  wojewódzkich.


PROGRAM:

1. Drogi publiczne status i zaliczanie do kategorii.
2. Pojęcie pasa drogowego
3. Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych
4. Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym;
• zezwolenie na wykonanie zjazdu,
• zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie dro-gowym,
• uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
5. Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomu-nikacyjne .
6. Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu –zasady naliczania opłat.
7. Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urzą-dzeń bez zezwolenia
8. Reklamy w pasie drogowym. reklamy wyborcze i postępowanie w sprawach nielegal-nego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów.
9. Przeniesienie decyzji dot. lokalizacji zjazdu, lokalizacji urządzeń i na zajęcie pasa drogowego. ZMIANY w USTAWIE.
10. Pozostałe zagadnienia:
• zasady lokalizacji kanałów technologicznych,
• wspólny wniosek o zajęcie pasa drogowego w ramach koordynacji robót, budowlanych i zasady ustalania opłat,
• opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w kanalizacji kablowej,
• możliwość zawarcia umowy z inwestorem określającej niższą stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego na realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty, treść umowy z inwestorem,
11. Elementy postępowania administracyjnego:
• czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe
• postępowanie odwoławcze,
• decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych.
• wpływ regulacji związanych z epidemią COVID 19 na postępowanie.
12. Postępowanie cywilne w zakresie zawierania umów na zajęcie pasa drogowego dróg niepublicznych.
13. Wykroczenia związane z ingerencją w pas drogowy i w sprawie reklam wyborczych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha