zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów. Postępowanie w stanie epidemii

21 styczeń 2021 10:00-13:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


ADRESACI:
Szkolenie dla pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, pracowników konserwatora przyrody.


PROGRAM:
Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.

1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:
- wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy ; Przewlekłość.
- wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
- doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
- uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
- postępowanie dowodowe w dobie epidemii,
- ograniczenia w zapewnieniu udziału stron w postępowaniu.
2. System zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przepisach prawa – wyłączenia obowiązku.
3. Obowiązki gminy w zakresie ochrony zieleni w tym drzew na nieruchomościach komunalnych oraz monitorowanie takiej ochrony na innych nieruchomościach – Zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.
4. Zgłoszenia usunięcia drzew
- krąg podmiotów uprawnionych,
- składniki zgłoszenia,
- postępowanie dowodowe,
- milcząca zgoda - aspekty procesowe,
- sprzeciw - przesłanki i procedura.
5. Procedura wydawania zezwoleń dla służebności przesyłu - orzekanie o odszkodowaniu.
6. Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za niewłaściwą pielęgnację zieleni. Wzajemna zależność. Doprecyzowanie pozycji użytkownika wieczystego. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
7. Właściwe oznaczenie strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia, zgłoszenia i w decyzji nakładającej karę za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.
8. Starosta jako organ właściwy do wydania zezwolenia i nałożenia kary za zniszczenie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach gminnych.
9. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zezwolenia:
- wniosek o wydanie zezwolenia – dokumenty i załączniki,
- postępowanie wyjaśniające w tym w zakresie gatunków chronionych w obrębie zadrzewień,
- oględziny i opinie biegłych, świadkowie.
10. Zezwolenia na usunięcie drzew jako przedsięwzięcie oddziałujące negatywnie na obszary natura 2000 - procedura ocen oddziaływania na środowisko – art. 96 – 100 ustawy z dnia 3.10.2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
11. Drzewa w pasie drogowym – nowe zasady wydawania zezwoleń (uzgodnienia z RDOŚ).
12. Administracyjne kary pieniężne za zniszczenie zieleni a odpowiedzialność karna.
13. Okoliczności mające wpływ na wysokość kary. Stosowanie ulg. Stan wyższej konieczności. regulacje w KPA.
14. Typowe błędy merytoryczne i proceduralne popełniane przez organy administracji w procesie stosowania administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za zniszczenie zieleni na tle orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha