zaproponuj szkolenia

Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów. Postępowanie w stanie epidemii

14 grudzień 2020 10:00-13:00

250 zł netto

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:

 • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny,
 • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.),
 • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich.


ADRESACI SZKOLENIA:

 • Szkolenie dla pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, pracowników konserwatora przyrody.

PROGRAM:

1. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19:

 • wstrzymanie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym, Liczenie terminu załatwienia sprawy ; Przewlekłość.
 • wszczynanie postępowania administracyjnego - ograniczenia i wyłączenia,
 • doręczenia w postępowaniu w okresie epidemii,
 • uzgadnianie rozstrzygnięć w trybie art. 106 kpa oraz kwestia milczącego załatwienia sprawy,
 • postępowanie dowodowe w dobie epidemii,
 • ograniczenia w zapewnieniu udziału stron w postępowaniu.

 

2. System zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przepisach prawa – wyłączenia obowiązku.

 

3. Obowiązki gminy w zakresie ochrony zieleni w tym drzew na nieruchomościach komunalnych oraz monitorowanie takiej ochrony na innych nieruchomościach – Zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.

4. Zgłoszenia usunięcia drzew

 • krąg podmiotów uprawnionych,
 • składniki zgłoszenia,
 • postępowanie dowodowe,
 • milcząca zgoda - aspekty procesowe,
 • sprzeciw - przesłanki i procedura.

 

5. Procedura wydawania zezwoleń dla służebności przesyłu - orzekanie o odszkodowaniu.

6. Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za niewłaściwą pielęgnację zieleni. Wzajemna zależność. Doprecyzowanie pozycji użytkownika wieczystego. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

7. Właściwe oznaczenie strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia, zgłoszenia i w decyzji nakładającej karę za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.

8. Starosta jako organ właściwy do wydania zezwolenia i nałożenia kary za zniszczenie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach gminnych.

9. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zezwolenia:

 • wniosek o wydanie zezwolenia – dokumenty i załączniki,
 • postępowanie wyjaśniające w tym w zakresie gatunków chronionych w obrębie zadrzewień,
 • oględziny i opinie biegłych, świadkowie.

 

10. Zezwolenia na usunięcie drzew jako przedsięwzięcie oddziałujące negatywnie na obszary natura 2000 - procedura ocen oddziaływania na środowisko – art. 96 – 100 ustawy z dnia 3.10.2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

11. Drzewa w pasie drogowym – nowe zasady wydawania zezwoleń (uzgodnienia z RDOŚ).

12. Administracyjne kary pieniężne za zniszczenie zieleni a odpowiedzialność karna.

13. Okoliczności mające wpływ na wysokość kary. Stosowanie ulg. Stan wyższej konieczności. regulacje w KPA.

14. Typowe błędy merytoryczne i proceduralne popełniane przez organy administracji w procesie stosowania administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za zniszczenie zieleni na tle orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych.

 


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha