zaproponuj szkolenia

Online: Zgłoszenia i zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. NOWELIZACJA W SYSTEMIE ZGŁOSZEŃ

19 czerwca 2024 10:00-14:00

330 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


ADRESACI:
Szkolenie dla pracowników urzędów gmin, miast, starostw powia-towych, urzędów marszałkow-skich, pracowników w Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody


PROGRAM:
Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.

1. System zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przepisach prawa – wyłączenia obowiązku.
2. Nowelizacja ustawy:
• zmiany w zakresie obwodów drzew wyłączonych z systemu zgłoszeń
• zmiany w procedurze zgłoszeń
• możliwość elektronicznego składania wniosków na formularzu
3. Obowiązki gminy w zakresie ochrony zieleni w tym drzew na nieruchomościach komunal-nych oraz monitorowanie takiej ochrony na innych nieruchomościach – Zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.
4. System zezwoleń zakres przedmiotowy i podmioty.
5. ZGŁOSZENIA USUNIĘCIA DRZEW
• krąg podmiotów uprawnionych,
• składniki zgłoszenia,
• postępowanie dowodowe,
• milcząca zgoda - aspekty procesowe,
• sprzeciw - przesłanki i procedura,
6. Procedura wydawania zezwoleń dla służebności przesyłu - orzekanie o odszkodowaniu.
7. Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za niewłaściwą pielęgnację zieleni. Wzajemna zależność. Doprecyzowanie pozycji użytkownika wieczystego. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
8 . Właściwe oznaczenie strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia, zgłoszenia.
9. Starosta jako organ właściwy do wydania zezwolenia i nałożenia kary za zniszczenie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach gminnych.
10. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zezwolenia:
a) wniosek o wydanie zezwolenia – dokumenty i załączniki,
b) postępowanie wyjaśniające w tym w zakresie gatunków chronionych w obrębie zadrzewień,
c) oględziny i opinie biegłych, świadkowie ,

11 Drzewa w pasie drogowym – nowe zasady wydawania zezwoleń (uzgodnienia z RDOŚ).
12. Typowe błędy merytoryczne i proceduralne popełniane przez organy administracji w pro-cesie stosowania administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za zniszczenie zieleni na tle orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha