zaproponuj szkolenia

Online: Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy jednostkach samorządu terytorialnego

19 kwiecień 2023 09:00-13:00

320 zł netto

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


Adresaci:

szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin i powiatów, osób kierujących zespołem pracowniczym oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.


Korzyści:

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące zasad zmiany i rozwiązywania stosunków pracy.
Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
 • poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy;
 • zapoznają się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów wymaganych w stosunku pracy;
 • nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

Cel szkolenia:

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z rozwiązaniem stosunku pracy oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji zgodnie z ustalonymi zasadami. Nieznajomość tych zasad naraża pracodawców na dodatkowe zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami sądowymi, czy też wynikające z zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów.
Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy.


Program szkolenia:

1. Zmiana treści umowy o pracę.

 • Trwała zmiana (na czas nieokreślony)
 • Czasowa zmiana (na czas określony)

2. Dopuszczalność zmiany treści umowy o pracę.
3. Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron
4. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,

 • wypowiedzenie umów terminowych
 • wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony

5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zawinionych przez pracownika
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika

6. Rozwiązanie stosunku pracy z powołania

 • Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron
 • Odwołanie ze stanowiska a rozwiązanie stosunku pracy.
 • Uprawnienia pracownika odwołanego ze stanowiska
 • Odwołanie ze stanowiska pracownika podlegającego szczególnej ochronie stosunku pracy

7. Wygaśnięcie stosunku pracy
8. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

 • Roszczenia pracownika z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 • Roszczenia pracownika i pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
 • Roszczenia pracownika związanie z wygaśnięciem umowy o pracę
 • Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub Przywrócenia do pracy

9. Obowiązująca dokumentacja pracownicza związana ze zmiana i rozwiązaniem stosunku pracy.
10. Świadectwo pracy, zasady wydawania i prostowania świadectwa pracy
11. Orzecznictwo sądowe.


Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów  pism  które można wykorzystać w bieżącej pracy.    


Uwaga! W przypadku zmian przepisów prawa, które na dzień przygotowania oferty nie były uwzględnione, program szkolenia zostanie zaktualizowany do obowiązujących przepisów prawa na dzień zaplanowanego szkolenia. 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha