zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany dla samorządu dotyczące zezwoleń, licencji i zaświadczeń w przewozach drogowych

01 grudzień 2020 10:00-14:00

250 zł netto

Terminy szkolenia: 1 oraz 15 grudnia 2020 r.


- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
- 16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
- Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
- Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
- Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy gminy, którzy w imieniu wójta, burmistrza, prezydenta miasta wydają licencje na przewóz osób taksówką lub zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.


CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi warunkami wydawania licencji na przewóz osób taksówką i zezwoleń na przewozy regularne oraz regularne specjalne ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przepisów od stycznia 2020 r.


ZAKRES SZKOLENIA:
Oprócz informacji zawartych w programie, niniejsze szkolenie obejmuje zmiany zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (znanym jako „tarcza antykryzysowa”) dotyczące min.: biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, zasad odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu, warunków cofania zezwolenia, warunków wykonywania transportu drogowego.


PROGRAM:
1. Aktualne warunki wydawania licencji, zezwolenia i zaświadczenia na potrzeby własne

1.1 Wyroki NSA dotyczące zawieszenie transportu drogowego i czynności starosty dotyczących zezwolenia wydanego przez GITD
1.2 Zaświadczenia na potrzeby własne a informacja z KRK
1.3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
- zmiana zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
- zmiana warunków związanych z wymogiem posiadania: siedziby, dobrej reputacji, zdolności finansowej, kompetencji zawodowych
- zmiany dotyczące KREPTD
1.4 Roczne sprawozdanie finansowe i polisa jako potwierdzenie sytuacji finansowej
- pozycji księgowa „kapitał i rezerwy” opinia MF, ogólne warunki ubezpieczenia
1.5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r.
- zasady weryfikacji zdolności finansowej wynikające z rozporządzenia (UE) 2020/698
- środki tymczasowe określone w rozporządzeniu (UE) 2020/698
1.6 Stosowanie przepisów uzależniających uzyskanie licencji i zezwolenia od posiadania orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego (ustawy … COVID-19)
- zawieszenie niektórych wymagań dla kierowców przy wydawaniu licencji i zezwolenia
1.7 Licencje taxi, na samochód osobowy i pojazd samochodowy (7-9 osób)
- zmiana licencji na taksówki wydanych do końca ubiegłego roku (bez dostosowania)
- dostosowanie do nowych wymagań licencji taxi wydawanych do końca ubiegłego roku
- wydawanie nowych licencji na przewóz osób taksówką, samochodem osobowym i pojazdem samochodowym (7-9 osób)
1.8 Sukcesja licencji i zezwoleń
- decyzje o przeniesieniu i potwierdzeniu zgody na wykorzystywanie uprawnień
- zakres stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym

2. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych
- zmiana umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego (COVID-19)
- ograniczenia dotyczące autobusów (COVID-19)
- odstąpienie od warunków określonych w zezwoleniu (ustawy … COVID-19)
- stosowanie „starych” i „nowych” wzorów zezwolenia, przepisy przejściowe
- termin ważności zezwoleń, zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

3. Kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem przepisów krajowych i unijnych
- rodzaje kontroli, warunki ich przeprowadzania i stosowane procedury
- weryfikacja wymagań dla kierowcy i przedsiębiorcy (ustawy COVID-19 i rozp. 2020/698)
- nowe warunki kontroli wynikające z rozporządzenia (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.
- konsekwencje kontroli przewoźników przez samorząd, rodzaje nakładanych kar

4. Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha