zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany w Kodeksie Pracy (2 dni)

od 25 sierpień 2022 09:00
do 26 sierpień 2022 13:00

500 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Radca prawny z praktyką w prawie pracy od 2003 r., doktor nauk prawnych. Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Prawa Pracy. Specjalizacja w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, współpracy z przedstawicielami pracowników i związkami zawodowymi, sporach sądowych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i warsztaty praktyczne tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, działalności Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Adiunkt na wydziale Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autorka licznych artykułów, publikacji książkowych i wypowiedzi medialnych.


CELE SZKOLENIA:
Na szkoleniu Trenerka omówi największą nowelizację Kodeksu Pracy ostatnich lat, której celem jest dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wymogów unijnych - dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Ponadto, omówiony zostanie zakres zmian wprowadzający na stałe do Kodeksu Pracy pracę zdalną oraz przepisy pozwalające na badanie pracowników alkomatem i testem na narkotyki.
Data zmian - styczeń 2023 r. i krótki czas na wdrożenie nowych przepisów. Ze względu na szeroki zakres nowelizacji szkolenie zostało podzielone na dwa dni.


PROGRAM:
Dzień 1
UMOWY O PRACĘ, URLOPY, UPRAWNIENIA RODZICÓW, OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
1.    Umowa o pracę na okres próbny z wydłużonym okresem obowiązywania
2.    Uzależnienie maksymalnej długości okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej umowy po upływie okresu próbnego
3.    Jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą
4.    Pozostawanie z innym pracodawcą w stosunku zatrudnienia cywilnoprawnego
5.    Miejsce lub miejsca wykonywania pracy w treść umowy o pracę, oraz inne elementy istotne umowy o pracę
6.    Dostęp pracowników do informacji dotyczących ich warunków pracy
7.    Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy po zawarciu umowy o pracę na temat:
-    innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia
-    świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (np. dostępnych u pracodawcy pakietach medycznych, czy sportowych)
-    zasadach pracy w godzinach nadliczbowych oraz wysokości wynagrodzenia wypłacanego za taką pracę
-    zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę (w sytuacji wykonywania przez pracowników pracy zmianowej)
-    zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w sytuacji wykonywania pracy w wielu miejscach)
-    procedurach udzielania płatnego urlopu
-    procedurach rozwiązania stosunku pracy
-    sposobie ustalania długości okresów wypowiedzenia
-    prawie do szkoleń
-    możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
-    procedurach awansu
-    wolnych stanowiskach pracy
8.    Zasady przemieszczania się między miejscami pracy
9.    Konsekwencje niezawarcia umowy o zakazie konkurencji
10.    Informacja o instytucji zabezpieczenia społecznego obowiązującej pracownika
11.    Elektroniczna forma przekazywania pracownikowi informacji o zmianach dotyczących zatrudnienia
12.    Wniosek pracownika o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – terminy i skutki dla pracodawcy
13.    Poprawa warunków pracy dla wszystkich pracowników, zwłaszcza w nowych formach zatrudnienia
14.    Konieczność udowodnienia przez pracodawcę, że przy rozwiązywaniu umowy o pracę lub zastosowaniu działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę kierował się obiektywnymi powodami
15.    Konsekwencje niepodania przyczyny wypowiedzenia lub podanie nieprawdziwej przyczyny - przywrócenie pracownika do pracy
16.    Termin na przedstawienie pracownikowi należycie uzasadnionych powodów rozwiązania umowy o pracę
17.    Konieczność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy zawartej na czas określony
18.    Konsultacja z organizacją związkową przy wypowiedzeniu i rozwiązaniu umowy terminowej
19.    Obowiązek informowania pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, procedurach awansu i wolnych stanowiskach pracy.
20.    Zobowiązanie pracodawcy do przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
21.    Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
22.    Urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym
23.    Dodatkowe ograniczenia pracodawcy w zakresie podejmowania działań w stosunku do kobiet w okresie ciąży, oraz do pracowników w okresie urlopu macierzyńskiego
24.    Okresy szczególnej ochrony pracownika, który złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz wniosku o elastyczną organizację pracy
25.    Wyższa granica wieku dziecka i konieczność uzyskania zgody pracownika na zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowanie poza stałe miejsce pracy
26.    Zmiany związane z urlopem rodzicielskim
27.    Wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8. roku życia o zastosowanie do elastycznej organizacji pracy
Dzień 2
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, PRACA ZDALNA, BADANIE ALKOMATEM I TESTY NARKOTYKOWE
1.    Jakie przepisy dotyczące pracowników delegowanych pojawią się w Kodeksie pracy
2.    Zakaz nierównego traktowania w związku z dochodzeniem przez pracownika delegowanego z terytorium RP udzielenia informacji związanych z delegowaniem
3.    Zakaz jakichkolwiek negatywnych konsekwencji
4.    Informacje przekazywane delegowanym w formie papierowej i elektronicznej na temat:
a.    wynagrodzenia za pracę przysługującym zgodnie z prawem państwa członkowskiego, na terytorium którego pracownik został delegowany
b.    dodatku z tytułu delegowania lub regulacjach dotyczących zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania, w przypadku, gdy takie świadczenia przewidują przepisy prawa pracy, postanowienia regulaminów, statutów, układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych lub należnościach na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową
c.    linku do oficjalnej strony internetowej, prowadzonej przez państwo członkowskie, na terytorium którego pracownik został delegowany, zawierającej informacje o warunkach zatrudnienia, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych.
5.    Wniosek pracownika delegowanego składany w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę albo zastosowania działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę, o przedstawienie należycie uzasadnionych powodów tego rozwiązania
6.    Ochrona pracownika, który udzielił wsparcia
7.    Odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę
8.    Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy
9.    Zastąpienie telepracy bardziej elastyczną formą – pracą zdalną
10.    Decyzja o wykonywaniu pracy zdalnej w momencie zawierania umowy o pracę, jak również w trakcie zatrudnienia
11.    Uzgodnienia z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika
12.    Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej
13.    Miejsce wykonywania pracy zdalnej
14.    Praca zdalna w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu
15.    Praca zdalna okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe
16.    Konieczność uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego m.in. przez:
a.    pracownika – rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
b.    pracownicę w ciąży,
c.    pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
d.    pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
17.    Obowiązek zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy
18.    Wypłata kosztów indywidualnie poniesionych na pracę zdalną
19.    Możliwość używania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy
20.    Kontrola trzeźwości pracowników
21.    Kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu
22.    Warunek niezbędności do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia
23.    Zasady wprowadzania pracy zdalnej i kontroli trzeźwości
24.    Współpraca ze związkiem zawodowym

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha