zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany w organizacji i finansowaniu przewozu uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli po wakacjach

29 sierpień 2022 10:00-14:00

350 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
- Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
- 16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
- Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
- Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
- Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy, którzy organizują przewozy dzieci do szkół i przedszkoli.


PROGRAM:
1. Kolejna zmiana zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich opiekuna
- nowa reguła do obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu,
- warunki ustalania stawki za 1 km przebiegu pojazdu przez gminę w drodze uchwały
- zasady zmiany wszystkich dotychczasowych umów dotyczących zwrotu kosztów przewozu
2. Porównanie różnych sposobów organizacji przez gminę przewozu dzieci do szkoły i przedszkola
- przewóz dzieci w ramach przewozów regularnych specjalnych
- przewozów dzieci w ramach przewozów regularnych w publicznym transporcie zbiorowym
- różnice między podmiotem wykonującym przewozy regularne specjalne, przewoźnikiem i operatorem publicznego transportu zbiorowego (sposób wyboru, umowa, uprawnienia przewozowe, rozkład jazdy)
- transport dzieci realizowany autobusami należącymi do gminy lub jednostki oświatowej
- zasady organizacji przewozu uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy
- warunki zapewnienia opieki w trakcie przewozu i aktualne wymagania dla opiekuna
3. Finansowanie przewozów dzieci do szkoły i przedszkola
- sposoby dofinansowania przewozu uczniów z budżetu państwa
- nowe warunki korzystania z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych
- zasady korzystania z dotacji do biletów ulgowych
- ryzyko uznania dopłaty do biletów ulgowych jako nienależnie pobranej
- przepisy dotyczące dopłaty do biletów w przewozach dzieci niepełnosprawnych
4. Uprawnienia dla przewoźników wykonujących przewóz dzieci
- zmiany dotyczące zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych
- różnice między zaświadczeniem, zezwoleniem na przewóz regularny i na przewóz regularny specjalny
5. Zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej
- warunki nabywania przez gminę biletów,
- jednostka samorządu właściwa do zakupu biletów miesięcznych z ulgą ustawową dla dzieci
6. Interpretacja wymagań prawnych (wyroki WSA/NSA)
- finansowanie dowożenia uczniów spoza obwodu szkoły lub spoza gminy
- wyznaczanie punktów zbiorczych, z których dzieci są dowożone do szkoły
- definicja najbliższej szkoły i sposób obliczania drogi dziecka z domu do szkoły
7. Bezpieczeństwo przewozu dzieci
- wymagania dotyczące autobusów przewożących dzieci
- sposób weryfikacji wymagań przez gminę lub jednostkę oświatową
8. Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha