zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zmiany w postępowaniach prowadzonych przez OPS w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

12 listopad 2020 10:00-13:00

250 zł netto

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:

 • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny,
 • od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.),
 • wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego, w tym z zakresu pomocy społecznej.

ADRESACI SZKOLENIA:

 • Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz JST.

PROGRAM:

 

1. Nowe regulacje w zakresie postępowania administracyjnego wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

 • Wszczęcie postępowania. Wnioski i zawiadomienia w formie elektronicznej,
 • Doręczenia pism oraz decyzji w czasie epidemii,
 • Rygor natychmiastowej wykonalności w decyzjach administracyjnych,
 • Terminy załatwienia spraw.

 

2. Właściwość miejscowa - zamieszkanie, pobyt, bezdomni. Zmiana miejsca zamieszkania w świadczeniach rodzinnych i wychowawczych.

3. Wszczęcie postępowania - z urzędu, na wniosek, Składniki wniosku. Dokumenty. Ograniczenia w okresie epidemii. Wnioski telefoniczne i w formie elektronicznej.

4. Czynności w postępowaniu, wezwania, doręczenia w okresie ograniczeń COVID 19.

5. NOWE reguły w zakresie terminów administracyjnych w tym załatwiania spraw. Zawieszenie biegu terminu oraz wstrzymanie biegu terminów.

6. Założenia postępowania dowodowego na tle wywiadu środowiskowego – w okresie epidemii. Zdalne i telefoniczne ustalanie okoliczności sprawy. Wywiad w pomocy społecznej i w postępowaniach oświadczenia rodzinne i wychowawcze.

7. Ustalanie przesłanek do nabycia prawa do świadczeń w toku postępowania dowodowego w okresie epidemii.

8. Technika i metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego na tle pracy z klientem bez możliwości bezpośredniego kontaktu.

9. Specyfika poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej: zasiłki celowe, okresowe i stałe; pomoc niepieniężna, usługi opiekuńcze i dps. Pomoc środowiskowa i praca socjalna.

10. Dokumentowanie pracy socjalnej oraz działań podejmowanych przez pracowników ośrodka pomocy społecznej.

11. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie epidemii

12. Pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc rzeczowa dla osób w kwarantannie oraz osób starszych i niepełnosprawnych

13. Odrębności w postępowaniach w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z fund. alimentacyjnego.

14. Decyzja, składniki, uzasadnienie. Ograniczenia w wydawaniu decyzji w okresie epidemii
COVID 19.

15. Zmiana decyzji ostatecznych. Wznowienie postępowania, zmiana na podstawie 155 kpa, zmiana na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

16. NOWA regulacja w zakresie wydłużenia orzeczeń o niepełnosprawności oraz postępowanie w zakresie zmiany okresu prawa do świadczeń - świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne w tym specjalne, Zasiłki stałe.

17. Problematyka świadczeń nienależnie pobranych oraz postępowanie w sprawie ulg w tym umorzenia należności w okresie epidemii.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha