zaproponuj szkolenia

Online: Związki zawodowe i spór zbiorowy w oświacie

08 grudzień 2020 09:00-13:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, absolwentka filologii angielskiej. Prawem pracy zajmuje się od 2003 r. Obecnie odpowiada za praktykę prawa pracy w Kancelarii Radców Prawnych. Wykładowca i autor publikacji w portalach branżowych. W obszarze prowadzonej działalności współpracuje z uznanymi ekspertami z zakresu prawa pracy, postępowania karnego, prawa autorskiego i prasowego, prawa podatkowego oraz własności intelektualnej. Jej specjalizacja to: umowy, porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, zakładowe układy zbiorowe pracy, polityka antymobbingowa, procedura ochrony danych oraz zasady stosowania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy. W obszarze zainteresowania pozostaje także unijne prawo pracy. Jest zaangażowana w prace związane z delegowaniem pracowników. Uczestniczę w organizowanych przez Komisję Europejską posiedzeniach Komitetu Ekspertów ds. Delegowania Pracowników oraz jestem członkiem Podgrupy Roboczej ds. Wdrażania Dyrektywy 2018/957/EU - nowelizującej dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników. Ważnym obszarem specjalizacji jest zbiorowe prawo pracy, które interpretuje zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Z racji doświadczeń zawodowych specjalizuje się w procedurze skargowej MOP.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie współpracy związków zawodowych działających w oświacie z dyrektorem szkoły. Specyfika oświatowych związków zawodowych polega m.in. na tym, że główna struktura organizacyjna związku zawodowego w szkołach to międzyzakładowa organizacja związkowa z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi na poziomie placówki oświatowej. W związku z rozbudowaną strukturą powstaje wiele wątpliwości, które ogniwa związku są właściwe do współpracy z dyrektorem i w jakim zakresie. Szkolenie ma także na celu wyjaśnienie kwestii związanych z ochroną danych osobowych w kontekście działalności socjalnej i obowiązków konsultacji dokumentów ze związkami. Omówiona zostanie także problematyka sporu zbiorowego w oświacie.


ADRESACI:
Szkolenie skierowane do Dyrektorów i pracowników Szkół, a także organów prowadzących placówki oświatowe.


PROGRAM:
1. Specyfika oświatowych związków zawodowych.
2. Różnice między zakładową a międzyzakładową organizacją związkową.
3. Połączenie szkół, co dzieje się z organizacjami związkowymi i działaczami związkowymi.
4. Jak należy postępować gdy w jednej szkole działają dwie organizacje związkowe tego samego związku zawodowego. Z którą organizacją powinien współpracować dyrektor w sprawach wymagających zgody i opinii.
5. Jak należy traktować wewnętrzne jednostki organizacyjne związków zawodowych działających w oświacie np. koła.
6. Reprezentatywność międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej więcej niż jedną placówkę oświatową.
7. Informacja o liczbie członków – ważne terminy. Co dzieje się w przypadku nieprzedstawienia informacji o liczebności organizacji związkowej.
8. Pojedyncze liczenie członków związku zawodowego i sądowa kontrola podanych przez zarząd związku informacji o liczebności.
9. Ochrona szczególna nauczyciela – członka związku. Kiedy podawać i zmieniać informację o osobach chronionych.
10. Konsultacje zwolnień indywidualnych i zbiorowych.
11. Czy kopię arkusza organizacyjnego należy przekazywać związkowi zawodowemu.
12. Legalność monitoringu służbowej poczty elektronicznej nauczycieli przez dyrektora szkoły.
13. Działalność socjalna w placówkach oświatowych – uzgodnienia ze związkami zawodowymi i najnowsze zmiany w ZFŚS w związku z RODO.
14. Odpisy na nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.
15. Czy można wydatkować środki ZFŚS na zagraniczne wyjazdy integracyjne, bony, talony i paczki świąteczne.
16. Etapy sporu zbiorowego w oświacie.
17. Kto jest stroną sporu zbiorowego dla nauczycieli i dlaczego nie jest to Minister, który decyduje o środkach przekazywanych na wynagrodzenia.
18. Problematyka wywieszania transparentów i flag na budynku szkoły w sporze zbiorowym i poza sporem zbiorowym. Czy potrzebna jest zgoda dyrektora.
19. Przedmiot sporu zbiorowego – kiedy spór może zostać uznany za nielegalny.
20. Konsekwencje ekonomiczne udziału nauczyciela w strajku.
21. Czy zgodnie z prawem można strajk „zawiesić” i „odwiesić” po pewnym czasie.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha