zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Organizacja przewozu osób - w tym dzieci przez samorząd oraz jego jednostki organizacyjne

27 maj 2019 10:00-15:00

425 zł netto

Trener prowadzący szkolenie:
-    mgr inż. Transportu - Politechnika Śląska,
-    pracownik instytucji nadzoru transportu drogowego;
-   Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego - 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:
-    Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego,
-    Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów,
-    Szkolenia kandydatów na inspektorów transportu drogowego (15 kolejnych edycji), Szkolenia inspektorów  transport drogowego (dokształcające), szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.
-    Wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego; Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
-    Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego,
-    Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych,
-    Certyfikat of Phare PL99/IB/TR/1 Project
-    Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy” (Verlag Dashofer)


Program szkolenia:
I.    Rodzaje przewozu osób i uprawnienia wymagane do ich wykonywania
1.    Przewozy regularne specjalne i przewozy okazjonalne, różnice w zasadach wykonywania
2.    Warunki wydawania zezwoleń i licencji
3.    Zakres stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym do licencji i zezwoleń
II.    Warunki i sposoby organizowania bezpłatnego przewozu dzieci do szkoły i przedszkola - zmiana ustawy Prawo oświatowe dotycząca przewozu dzieci niepełnosprawnych.
1.    Bezpłatny przewóz dzieci w ramach publicznego transportu zbiorowego
     przewóz dzieci realizowany przez przewoźnika
     przewóz dzieci realizowany przez operatora publicznego transportu zbiorowego
     określenie sieci komunikacyjnej i wybór operatora publicznego transportu zbiorowego
     jednostka samorządu właściwa do zakupu biletów miesięcznych z ulgą ustawową dla dzieci
     sposób finansowania ulgowych przejazdów (dopłaty, rekompensaty),
2.    Bezpłatny transport dzieci w ramach przewozów regularnych specjalnych lub okazjonalnych
     transport dzieci realizowany autobusami należącymi do gminy lub jednostki oświatowej
     system czasu pracy kierowcy przewożącego dzieci zatrudnionego przez jst
     stosowanie norm prawnych dotyczących czasu pracy, czasu jazdy, przerw i odpoczynku
     transport dzieci realizowany przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu
3.    Interpretacja wymagań prawnych
     finansowanie dowożenia uczniów spoza obwodu szkoły lub spoza gminy (wyroki WSA/NSA)
     definicja najbliższej szkoły i sposób obliczania drogi dziecka z domu do szkoły
     specyfika przewozu dzieci niepełnosprawnych, wymagających kształcenia specjalnego
     formalno-prawne wymagania dotyczące zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna
     wymagania w zakresie sprawowania opieki w trakcie przewozu dzieci
     podatek VAT gdy gmina lub powiat, wykonuje nieodpłatne przewozy dzieci
     porównanie szkół specjalnych z ośrodkami rewalidacyjno-wychowawczymi
     warunki odmowy zwrotu kosztów dojazdu dziecka do szkoły, przedszkola
4.    Bezpieczeństwo przewozu dzieci, zakres odpowiedzialności samorządu za nieprawidłowości
     wymagania dotyczące autobusów przewożących dzieci
     wymagania dotyczące kierowców
     sposób weryfikacji wymagań przez gminę lub jednostkę oświatową
     odpowiedzialność za brak odpowiednich dokumentów i naruszenia dotyczące czasu pracy
III.    Kontrola przewoźników prowadzona przez pracownika samorządu – warunki, tryb i procedury
IV.    Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Centrum Biurowo-Konferencyjne
ul. Moniuszki 7 , Katowice

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha