zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Organizacja wyżywienia w szkołach i przedszkolach z zastosowanie aktualnych przepisów i orzecznictwa w sprawie.

11 sierpień 2022 09:00-12:30

280 zł netto

Informacje organizacyjne:
- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Informacje o prowadzącym: Liliana Zientecka
- praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
- autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
- odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Szanowni Państwo
Od 1 września br. każda szkoła podstawowa z mocy ustawy jest zobowiązana do organizacji wyżywienia dla swoich uczniów. Wykonanie tego zadania na podstawie dotychczasowych praktyk doczekało się dość bogatego orzecznictwa, w tym orzeczeń NSA, które warto omówić i wdrożyć.
Zapraszam Państwa na szkolenie, na którym omówię prawidłową organizację wyżywienia w systemie oświaty, zadania organu prowadzącego i dyrektora a w szczególności uporządkowanie trybu pobierania opłat za wyżywienie z zastosowaniem najnowszego orzecznictwa w sprawie.

Adresaci szkolenia
Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zadania oświatowe w gminie, dyrektorzy przedszkoli i szkół.

Cele szkolenia:
1. Przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowego wykonania przepisów
o organizacji wyżywienia w szkole i przedszkolu.
2. Przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowej kalkulacji kosztu posiłku wydawa-nego w przedszkolu/szkole oraz trybu pobierania opłat za korzystanie z tych posiłków.

Plan zajęć – 2 sesje po 1.5 godziny.

1. Organizacja i finansowanie wyżywienia w szkole/przedszkolu na podstawie najnowszych przepisów Prawa oświatowego, wyżywienia zbiorowego i finansowania zadań publicz-nych:
1) organizacja stołówki szkolnej zadaniem statutowym szkoły;
2) zakres i tryb zlecenia zadań z zakresu wyżywienia firmie zewnętrznej
-najczęściej popełniane błędy.
2. Publiczno-prawny charakter opłat ponoszonych przez rodziców - skutki prawne.
3. Kalkulacja opłaty za posiłek wydawany w przedszkolu/szkole, a także tryb pobierania opłat za korzystanie z posiłków w świetle najnowszego orzecznictwa i najczęściej popeł-niane błędy:
1) zadania organu wykonawczego gminy – wzór porozumienia.
2) zadania dyrektora przedszkola/szkoły - wzór zapisu w statucie,
3) tryb ustalenia opłaty za posiłki - wzór oświadczenia rodzica.
4. Podstawy prawne całkowitego lub częściowego zwolnienia rodzica z opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu/szkole.
5. Tryb dochodzenia należności publicznoprawnych z tytułu opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu/szkole.
6. Stanowiska nadzoru w sprawie zapewnienia dzieciom posiłku wg indywidualnej diety.

Metoda i forma prowadzenia zajęć -asymilacji wiedzy i jej zastosowanie w praktyce.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha