zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

PRAWO BUDOWLANE W 2021 R. Szkolenie on-line

30 kwiecień 2021 09:00-12:00

255 zł netto

W ŚWIETLE AKTUALNYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH,  W TYM  PRZEPISÓW SPECUSTAW DOT. COVID-19, NOWELIZACJI  Z LIPCA 2020 R. ORAZ DUŻEJ NOWELIZACJI  Z 19 WRZESNIA 2020R. WRAZ  Z OMÓWIENIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH 

 

Szczegóły organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


Trener prowadzący szkolenie:
radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

 

ODBIORCY SZKOLENIA
1. pracownicy starostw powiatowych- wydziały budownictwa, inwestycji
2. pracownicy urzędów miast/gmin- wydziały planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska
3. pracownicy nadzoru budowlanego- PINB/WINB
4. pracownicy urzędów wojewódzkich

 

CEL EDUKACYJNY
• omówienie aspektów prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego od spraw związanych z planowaniem przestrzennym, kwestiami ochrony środowiska i zabytków do prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów specustawy oraz nowelizacji z 2020 r. wraz z przepisami przejściowymi
• omówienie orzecznictwa dot. Procesu inwestycyjno-budowlanego
• omówienie elementów KPA dot. wydawania i uzyskiwania decyzji inwestycyjnych

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
1) poznanie zasad oraz uzyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań celem wydania decyzji inwestycyjnych
2) uzyskanie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów prawa regulujących proces budowlany
3) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny
4) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

 

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Źródła prawa normującego przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego
2. Przygotowanie procesu budowlanego- ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym- zagadnienia podstawowe (m.in. OOS)
3. Przygotowanie procesu budowlanego- zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, „Kodeks reklamowy”, Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. Przygotowanie procesu budowlanego- problematyka wykonania inwestycji przy obiektach/na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków i jego rola. Problematyka gminnej ewidencji zabytków
5. Omówienie przepisów przejściowych do dużej nowelizacji Prawa budowlanego z 19.09.2020r.
6. Proces inwestycyjno-budowlany a przepisy dot. COVID
7. NOWELIZACJE PRAWA BUDOWLANEGO W 2021 R.-elektronizacja postępowania, nowe rozporządzenia, zmiany dot. nowelizacji ustawy ooś
8. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.)
9. Uczestnicy procesu budowlanego- ich prawa i obowiązki
10. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego- podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola
11. Wymogi formalne wniosku o pozwolenie na budowę, omówienie zakresu i formy projektu budowlanego.
12. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem.
13. Zasady udzielania pozwoleń na budowę- procedura, strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
14. Kwestie dot. wadliwości decyzji-stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i konsekwencje tego dla procesu inwestycyjnego
15. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania- zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, kontrola obowiązkowa. Dokumentacja wymagana do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Sankcje nakładane przez nadzór budowlany
16. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę- kiedy jest wymagana, zasady uzyskiwania- omówienie art. 36a Pr.bud
17. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa- omówienie art. 37 Pr.bud
18. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę- omówienie art. 40 Pr.bud.,
19. roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
20. procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu
21. zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego- przesłanki, procedura, nielegalna zmiana sposobu użytkowania
22. skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym (kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego, samowola budowlana i jej rodzaje- art.48 i nast. Pr.bud.- procedura legalizacji samowoli budowlanej- w tym uproszczone postępowanie legalizacyjne, kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
23. odpowiadanie na pytania, dyskusja, omawianie przykładów z praktyki trenera i uczestników szkolenia. UWAGA: PYTANIA MOŻNA ZADAWAĆ NA KAŻDYM ETAPIE SZKOLENIA

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha