zaproponuj szkolenia

Online: Obowiązki straży gminnej (miejskiej), zarządcy drogi i jednostki samorządu dotyczące dopuszczalnego nacisku osi pojazdów

22 styczeń 2021 10:00-14:00

290 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego 16 lat doświadczenia w realizacji szkleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy” (Verlag Dashofer). Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego. Prowadził szkolenia służb i administracji Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie wymagań prawa wspólnotowego w szczególności: czasu pracy kierowców, dostępu do rynku przewozów drogowych, wymagań stosowanych przy przewozie towarów niebezpiecznych, kształcił tureckich trenerów i doradców DGSA. Prowadził wykłady i ćwiczeń dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi również szkolenia otwarte w tematach: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się. Prowadził szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, szkolenia inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


CELE SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi warunkami wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego z uwzględnieniem wyroku TSUE oraz kontroli drogowych przewozów wykonywanych pojazdami nienormatywnymi.


ADRESACI:
Pracownicy jednostek samorządu oraz zarządów dróg zajmujący się wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego lub mający w swoich obowiązkach kontrole drogowe przewozów wykonywanych pojazdami nienormatywnymi (urzędy marszałkowskie, starostwa, urzędy miasta lub gminy i zarządy dróg).


PROGRAM:
1.    Zmiana ustawy o drogach publicznych dotycząca dopuszczalnych nacisków osi pojazdów
-    warunki wprowadzenia albo ustanowienia zakazu ruchu pojazdów dotyczące nacisku osi
-    sposób wprowadzenia zakazu ruchu na drogach i ustanawianie stref zakazu ruchu pojazdów
-    kontrola nowych zakazów przez strażników gminnych (miejskich) oraz pracowników zarządcy drogi
-    zasady i warunki kontroli, procedura ważenia pojazdów, wymagania dla wag i miejsc do     ważenia, sporządzanie protokołu kontroli
-    nakładanie kary za naruszenie zakazów przez komendanta straży gminnej (miejskiej) i zarządcę drogi     w trybie decyzji administracyjnej
-    zasady prowadzenia postępowania i sporządzania decyzji,
-    nakładanie kary na przewoźnika, załadowcę, i podmiot wykonujący inne czynności związane z     przewozem
-    warunki i okoliczności odstąpienia od nałożenia kary
-    przepisy przejściowe dla znaków kierunku i miejscowości oznaczających dopuszczalny nacisk     pojedynczej osi pojazdu

2.    Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym
-    zasady ruchu pojazdów nienormatywnych, nowe kategorie zezwoleń,
-    zasady i warunki wydawania zezwoleń na ruch pojazdów nienormatywnych
-    nowe uprawnienia do kontroli nacisków osi strażnika gminnego (miejskiego)
-    zmienione warunki kontroli nacisków osi pracownika zarządcy drogi
-    dopuszczalne parametry pojazdów w ruchu drogowym
-    przepisy przejściowe dotyczące zmienianych regulacji prawnych

3.    Konsekwencje nowelizacji przepisów dotyczących dopuszczalnego nacisku osi pojazdów
-    wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii     Europejskiej z 21 marca 2019 r. (C-127/17)
-    konsekwencje wyroku dla zarządcy drogi i jednostek samorządu
-    wznowienia postępowań dotyczących zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
-    zwrot zapłaconych środków, kwota zwrotu, odsetki
4.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha