zaproponuj szkolenia

Online: Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2024 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów- dr Piotr Wąż

12 czerwca 2024 09:00-15:00

345 zł netto

Data szkolenia:

12.06.2024

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

10.06.2024

 Cena szkolenia: 345 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 325 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Przepisy prawa pracy przewidują szereg różnego rodzaju okresów nieświadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub świadczeń alternatywnych. Celem szkolenia jest przybliżenie istoty najpopularniejszych form tego typu zwolnień od pracy.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
•• Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów opiekuńczych?
• Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowodowało wdrożenie dyrektywy Nr 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opie-kunów?
• Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem w okresie przejściowym?
• Na jakich zasadach można korzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?
• Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferyczne?
• Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
• W jakich sytuacjach pracownik może skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego?
• Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
• Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym?
• Czy pracownik ma prawo do „urlopu okolicznościowego” z tytułu śmierci i pogrzebu
byłego małżonka lub byłej teściowej?
• Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop,
• Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka tuż po porodzie?
• Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowego?
• Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 § 2 pkt 1 KP?
• Czy tzw. wyjście prywatne może trwać cały dzień?
• Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne w innym dniu?
• Jakie zasady rządzą dniami wolnymi na poszukiwanie pracy?
• Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy i wymiaru etatu?
• Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiary etatu w trakcie roku kalendarzowego?
• Na czym polega zasada niepodzielności urlopu wypoczynkowego i jakie są od niej wyjątki?
• Jaki jest wymiar urlopu pracownika, który przepracował jedynie parę dni
na przełomie dwóch miesięcy?
• Czy pierwszy urlop w życiu należy udzielać z dokładnością do godzin i minut?
• Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)?
• Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego po okresie korzystania z uprawnień rodzicielskich?
• Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu?
• Czy pracownik zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy z przedłużeniem dobowego wymiaru do 24 godzin ma prawo do niespełna 9 dni urlopu?
• W jakich przypadkach urlop wypoczynkowy może zostać udzielony na część dnia pracy?
• W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
• W jakim przypadku liczba dni urlopu wypoczynkowego może być większa od liczby dni faktycznie przepracowanych?
• W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
• W jakich przypadkach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
• Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
• W jaki sposób nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności wpływa na prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
• Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
• Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
• Jakie są zasady nabywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników młodocianych?
• Jakie zasady rządzą korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem?
• Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
• Jakimi uprawnieniami rodzice mający status pracownika mogą się podzielić między sobą?


Adresaci szkolenia:

- pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Urlop wypoczynkowy
1) Pierwszy urlop
2) Ustalanie wymiaru
a) staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobo-cia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy
b) wymiar etatu a wymiar urlopu
c) urlop uzupełniający
d) zmiana etatu a wymiar
e) wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców
3) Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP)
4) Urlop proporcjonalny
5) Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP)
6) Planowanie urlopu
a) kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP)
a) podział na części (art. 165 KP)
b) przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP)
- odwołanie z urlopu
7) Urlop na żądanie
8) Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ro-dzicielskim, ojcowskim)
9) Szczególne regulacje urlopowe
a) urlop pracownika młodocianego
b) pracownicy niepełnosprawni
c) pracownicy tymczasowi
10) Zagadnienia szczególne
a) urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odby-cia kontrolnych badań lekarskich
b) zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu
c) przestój a urlop wypoczynkowy
d) urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego
11) Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

II. Urlop bezpłatny
1) Dwa tryby
a) na wniosek pracownika
b) z inicjatywy pracodawcy
2) Wpływ na uprawnienia pracownicze

III. Inne urlopy
1) Urlop szkoleniowy
a) komu przysługuje i jaki jest jego wymiar
b) z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika
2) Urlop doktoranta
a) przesłanki nabycia prawa do urlopu
b) fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia

IV. Zwolnienia od pracy
1) Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
a) przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia)
b) przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wy-znaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracow-nika)
c) czy urlop okolicznościowy przysługuje:
- na ślub zakonny dziecka
- pogrzeb babci/dziadka małżonka
- byłego małżonka
- teściowej/teścia byłego małżonka
d) sposób usprawiedliwienia
e) wynagrodzenie za czas zwolnienia
2) Dni wolne na poszukiwanie pracy.


V. Urlopy związane z rodzicielstwem
1) Macierzyński,
a) katalog osób uprawnionych
b) podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami
2) Rodzicielski
a) podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
b) łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar
3) Wychowawczy
a) maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
b) obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
- ochrona trwałości stosunku pracy
- wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego
4) Ojcowski
a) zasady korzystania
b) śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego
5) 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia
a) podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
b) korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch róż-nych związków małżeńskich

VI. Dyrektywa w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opieku-nów (2019/1158)
1) Jakie zmiany spowodowało wdrożenie dyrektywy w zakresie:
a) Urlopu ojcowskiego,
b) Urlopu rodzicielskiego,
2) Na czym polega
a) Urlop opiekuńczy,
b) Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej,


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha