zaproponuj szkolenia

Online: Instrukcja kancelaryjna – obieg i archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych

07 marzec 2022 09:00-13:00

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m.in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie prowadzi własna działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


PROGRAM:
I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
1) Przepisy prawa archiwalnego
2) Pozostałe przepisy dot. szczególnych rodzajów dokumentacji
3) Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
4) Normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy

II. Obieg dokumentacji w podmiocie
1) System kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych
2) Punkt kancelaryjny i jego zadania
3) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
4) Dokumentacja tworząca i nie tworząca spraw
5) Znak sprawy, teczka rzeczowa i jej odmiany.
6) Spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi
7) Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
8) Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów

III. Archiwizacja dokumentów
1) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych
2) Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego/składnicy akt
a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b) opisanie jednostek archiwalnych
c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
3) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
4) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
5) Sukcesja archiwalna i archiwizacja dokumentacji odziedziczonej

IV. Funkcjonowanie archiwum zakładowego
1) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
2) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
3) Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w placówce
4) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
5) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
6) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
7) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
8) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
9) Sprawozdawczość archiwum zakładowego
10) Prowadzenie i archiwizacja dokumentów a ochrona danych osobowych
11) Kontrola prawidłowego obiegu i archiwizacji dokumentów w placówce

V. Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji placówki oświatowej.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha