zaproponuj szkolenia

Online: Akademia kadr i płac dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian - szkolenie 4-dniowe

od 05 listopad 2021 09:00
do 17 listopad 2021 13:00

890 zł netto

Harmonogram kursu:
1 dzień: 5 listopada 2021 r. godz. 9:00-13:00
2 dzień: 15 listopada 2021 r. godz. 9:00-13:00
3 dzień: 16 listopada 2021 r. godz. 9:00-13:00
4 dzień: 17 listopada 2021 r. godz. 9:00-13:00

Informacje organizacyjne:

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Terapia pedagogiczna, Przyroda, Pomoc społeczna- pracownik socjalny oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Przez blisko 5 lat przeprowadziła ok 700 szkoleń i przeszkoliła ok 10 tysięcy osób.


CEL SZKOLENIA:

Poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego prowadzenia akt pracowniczych po zmianach oraz prawidłowego naliczania list płac, obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, COVID 19, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń.


ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu się problematyką płacową, jak i dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.


PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I.
1. Podstawy prawne prawa pracy
- Prawo pracy: zbiór norm prawnych regulujących stosunki związane z pracą
- Hierarchia źródeł prawa pracy
2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
- Uprawnienia pracodawcy
- Obowiązki pracodawcy
- Obowiązki pracownika
- Uprawnienia pracownika
3. Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu
- Zasady przetwarzania danych (godność z prawem, rzetelność i przejrzystość, minimalizacja danych, ograniczoność celu,),
- Przetwarzanie danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia pracownika oraz osób działu kard i płac
- Dane jakich żąda się od kandydata oraz pracownika,
- Dane jakie można zbierać za zgodą kandydata/pracownika,

4. Niezbędne dokumenty przy zatrudnianiu pracownika min.
- PIT 2
- Oświadczenie o kosztach uzyskania przychodu; podstawowe lub podwyższone
- KP 188
- Zapoznanie się pracownika z regulaminem pracy i płacy
- Zapoznanie się pracownika z ustawą o równym traktowaniu

5. Badania lekarza medycyny pracy również w czasie Pandemii
- Badania wstępne
- Badania kontrolne
- Badania okresowe
- Zatrudnienie pracownika z ważnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy

6. Szkolenie BHP również w czasie pandemii
- Wstępne
- Stanowiskowe
- Okresowe dla kadry kierowniczej
- Nowe zasady szkoleń bhp dla pracowników administracyjnych

7. Rodzaje umów o pracę
- Umowa o pracę na okres próbny
- Umowa o pracę na czas określony
- Umowa o pracę na czas nieokreślony
- Umowa na zastępstwo
- Umowa o pracę sezonowa

8. Zasadne wypowiedzenie umowy o pracę przykłady z Orzecznictwa Sądów
- Tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę
- Przykłady z Orzecznictwa Sądów

9. Świadectwa pracy
- Informacje jakich nie można umieszczać w świadectwie pracy – zmian przepisów
- Kod QR na świadectwach pracy terminy na wydanie świadectwa pracy wydanie odpisu świadectwa pracy
- Osoby uprawnione do podpisywania świadectwa pracy
- Osoby uprawnione do odbioru świadectwa pracy
- Sprostowanie świadectwa pracy – nowe wymogi prawne
- Zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,

10. Dokumentacja ze stosunku pracy - nowe kodeksowe regulacje dotyczące przechowywania akt osobowych, przetwarzania danych kandydatów i pracowników
- Skrócenie okresu przechowywania akt i elektronicznej możliwość ich prowadzenia i przechowywania
- nowa definicja dokumentacji pracowniczej - w jakim stopniu nowe rozwiązania wpłynęły na obowiązki pracodawców,
- kogo obejmuje skrócony okres przechowywania akt
- co oznacza elektroniczne prowadzenie i przechowywania akt,
11. Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad prowadzenia i przechowania dokumentacji
- Prowadzenie akt osobowych - nowe części A, B, C, D, nowe dokumenty,
- Na co zwrócić uwagę w dokumentacji dotyczącej stosunku pracy
- Ewidencja czasu pracy – indywidualna teczka z ewidencją czasu pracy dla każdego pracownika,
- Elektroniczna postać dokumentacji,

Dzień II. Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności w pracy
1. Urlop wypoczynkowy i jego wymiar a zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
- definicja urlopu wypoczynkowego
- zasady udzielania urlopu wypoczynkowego,
- obliczanie wymiaru urlopu
- wyliczanie wymiaru urlopu dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca
- staż pracy a wymiar urlopu
- poszczególne okresy zaliczane, dokumentacja stanowiąca potwierdzenie tych okresów.
- prawo do urlopu i jego wymiar przy zmianie zatrudnienia (z uwzględnieniem zmiany wymiaru czasu pracy).
- Urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym czasie pracy.
- Urlop uzupełniający
- rozliczanie urlopu
- urlop w okresie wypowiedzenia
- przygotowanie planu,
- przerwanie urlopu
- przesunięcie urlopu
- przedawnienie prawa do urlopu,
- zakaz zrzekania się prawa do urlopu,
- Urlop na żądanie – w jakich okolicznościach pracodawca może skutecznie odmówić udzielenia urlopu.
- Urlop dla pracownika niepełnosprawnego
- Urlop dodatkowy dla pracownika niepełnosprawnego
- Oddelegowanie pracownika niepełnosprawnego na uczestniczenie w turnusie rehabilitacyjnym,
- Urlopy wypoczynkowe; porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

2. Urlop bezpłatny
- Urlop bezpłatny na wniosek pracownika)
- Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego
- Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
- Kiedy pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego
- Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
- zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop bezpłatny

3. Urlop szkoleniowy
- zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop szkoleniowy

4. Urlopy okolicznościowe i ich wymiar
- zasady udzielania
- poszczególne tytuły zwolnienia z uwzględnieniem zachowania prawa do wynagrodzenia.
- zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

5. Urlopy związane z rodzicielstwem
- Urlop opiekuńczy art. 188 kp – zasady przyznawania, wymiar urlopu, zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop opiekuńczy
- Urlop macierzyński – zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione, zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop macierzyński, rodzicielski, wyrównanie do kwoty netto 1000 zł.
- Urlop rodzicielski- – zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,
- Urlop ojcowski- – zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,
- Urlop wychowawczy- zasady przyznawania – wymiar urlopu, osoby uprawnione,
6. Choroba pracownika – zwolnienie lekarskie
7. Pytania uczestników kursu.
8. Panel dyskusyjny

Dzień III. Wynagrodzenie ze stosunku pracy – minimalne wynagrodzenia za pracę a wpływ na naliczanie wynagrodzeń oraz potrąceń komorniczych
1. Elementy składowe listy płac
2. Skala podatkowa 2021/2022r.
3. PIT – O
4. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
5. Ograniczenie składek ZUS 2021 roku.
6. Koszty uzyskania przychodów w 2020 roku/2021 r
7. Wynagrodzenie minimalne 2021 r.
8. Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia
- Składniki wynagrodzenia jakim nie wolno wyrównywać do minimalnego wynagrodzenia
9. Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania
10. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto
- Ustalenie kwoty brutto
- wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
- wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
- ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
11. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
12. Wyliczenie wynagrodzenia za czas postoju
13. Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
14. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
15. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
16. Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
17. Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
18. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
19. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
20. Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
21. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
22. Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
23. PPK- Pracownicze plany kapitałowe
24. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Dzień IV. Pracownik na zwolnieniu lekarskim – zasiłki w praktyce - omówienie zmian od 02.08.2022 rok
1. Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
- Okres wyczekiwania na świadczenie
- Dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
- Niezdolność do pracy w czasie przerwy w ubezpieczeniu
- Zmniejszenie liczby tytułów do ubezpieczenia w czasie niezdolności do pracy
- Wysokość i okres wypłaty świadczeń

2. Zasady nabywania prawa do:
- zasiłku chorobowego,
- opiekuńczego
- macierzyńskiego,
- rodzicielskiego,
- świadczenia rehabilitacyjnego
- wyrównawczego
3. Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
4. E-zwolnienia
5. Co zrobić, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
6. Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków

7. Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
- wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
- wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
- wypłacane za roczny okres

8. Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
9. Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy wymiaru zasiłku
10. Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
11. Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
12. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
13. Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
14. Wyrównanie zasiłków ZUS po zmianie etatu w związku z COVID 19.
15. COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego
16. Obliczanie zasiłku Covid 19 na dziecko do lat 8 w przypadku zwolnienia lekarskiego opiewającego tylko dni robocze.
17. Kwarantanna a wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy
18. Kwarantanna a praca zdalna – jakie wynagrodzenie naliczyć pracownikowi.
19. Nowe zasady pozyskiwania informacji o objęciu kwarantanną/izolacją
20. Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
21. Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni
22. Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
23. Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
24. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
25. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
26. Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
27. Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.
28. Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
1. Zasady potrąceń z wynagrodzeń – podstawowe zasady
2. Obowiązki pracodawcy związanych z potrąceniami alimentacyjnymi i niealimentacyjnymi
3. Współpraca pracodawcy z Komornikiem
4. Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy
5. Potrącenia z „parabanków”
6. Ochrona wynagrodzenia
7. Granice potrąceń i kwot wolnych przy potrąceniach alimentacyjnych i niealimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę.
8. Potrącenia za zgodą pracownika
- Obowiązek pisemnej zgody pracownika na dokonanie potrącenia,
Rodzaje potrąceń dobrowolnych:
- potrącenia na rzecz pracodawcy,
- potrącenia na rzecz osób trzecich,

9. Potrącenia bez zgody pracownika
- Potrącenia alimentacyjne
- Potrącenia nie alimentacyjne
- Kary pieniężne nałożone na pracownika
- Zaliczki pieniężne
- Potrącenia na wniosek sądu karnego
- Potrącenia z umów zlecenia
- Potrącenia ZFŚŚ
- Potrącenia z zasiłków ZUS
10. Potrącenia Alimentacyjne
- Potrącenia alimentacyjne – komornice
- Potrącenie alimentacyjne – tytuł egzekucyjny z nadaną klauzula natychmiastowej wykonalności.
- Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw”13”
- Potrącenia z nadwyżki bilansowej i udziału w zyskach
- Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych – zmiany 01.01.2019
- Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy
11. Potrącanie z zasiłków ZUS
- Granice potrąceń i kwot wolnych przy potrąceniach alimentacyjnych i niealimentacyjnych zasiłków ZUS
- Potrącenia z zasiłków ZUS za zgodą pracownika.
- Sposoby potrącania z zasiłków ZUS
- Samodzielne naliczanie potrącenia z zasiłków ZUS
- Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych – zmiany 01.01.2019
- Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy
12. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
- Granice potrąceń
- Oświadczenie składane przez zleceniobiorcę
- Umowa zlecenie i etat
13. Zbieg tytułów
- Obowiązki pracodawcy przy ustaleniu zbiegu tytułów
- Jak ustalić zbieg tytułów
14. Nałożenie kary dla pracownika działu płac, za niepotrącenie wierzytelności z wynagrodzenia pracownika- tryb odwołania
15. JAK POPRAWNIE WYLICZYĆ POTRĄCENIE - Przykłady zastosowania w praktyce
16. Kilka wypłat w jednym miesiącu – zasada dokonywania potrąceń
17. Potrącenie niealimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
18. Potrącenie alimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
19. Potrącenie alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.
20. Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
- SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
21. Potracenie z (ostatniego) wynagrodzenia oraz odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika;
22. Potrącenie za wadliwie wykonaną pracę.
23. Wypłata zawyżonego wynagrodzenia a potrącenie?
24. Zgody blankietowe – in blanco
25. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
26. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Umowy zlecenie
1. Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach, zbieg tytułu ubezpieczenia.
- zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społecznego umów zlecenia;
- oskładkowanie ZUS umów o dzieło - w jakich przypadkach?; 2021 r.
- umowa o dzieło z własnym pracownikiem i z osobą obcą a zasady rozliczeń;
- umowy zlecenia jako podlegające składkom ZUS na nowych zasadach;
- minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
- kilka umów cywilnoprawnych - zasady rozliczeń;
- umowa o pracę i umowa cywilnoprawna w tym samym okresie a oskładkowanie ZUS.
- Treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń.

2. Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
- koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
- limit kosztów 50%

3. Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z;
- PIT - O
- emerytem
- własnym pracownikiem
- z pełnym ZUS
- ze składką zdrowotną

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha