zaproponuj szkolenia

Online: Publiczny transport zbiorowy z perspektywy samorządu

19 czerwca 2024 10:00-14:00

500 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


CELE:
Szkolenie uwzględnia uchwaloną w czerwcu przez Sejm długo oczekiwaną ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z programem szkolenia omawiane są aktualne wymagania oraz nowe przepisy ze szczególnym uwzględnieniem terminów ich wejścia w życie. Zagadnienia dotyczące obowiązków organizatorów publicznego transportu zbiorowego w zakresie organizacji i zarządzania publicznymi przewozami regularnymi  przedstawiane są w odpowiedniej optymalnej kolejności. Program szkolenia obejmuje nie tylko wymagania ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ale także rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego…, ustawy o transporcie drogowym, ustaw samorządowych (usg, usp …)ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych, ustawy prawo przewozowe, rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy. Omawiane są zagadnienia, które w praktyce budzą wątpliwości ze względu na różne interpretacje przepisów wynikające z braku ich jednoznaczności. Wymagania wynikające z ustaw i rozporządzeń uzupełniane są orzeczeniami sądów administracyjnych.


ADRESACI:
Pracownicy starostw, urzędów miast i gmin oraz jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizacje transportu zbiorowego.


PROGRAM:
1.    Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – terminy i zakres zmian
2.    Właściwość organizatora publicznego transportu zbiorowego, kryteria i warunki samodzielnej organizacji ptz oraz w przypadku powstania porozumień lub związków jednostek samorządu
-    warunki współdziałania jednostek samorządu w ramach organizacji transportu publicznego, porównanie przepisów ustaw samorządowych i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
3.    Czynności organizatora poprzedzające wybór operatora publicznego transportu zbiorowego
-    badanie potrzeb przewozowych
-    określenie standardów, opłat i zasad korzystania z przystanków i dworców (orzeczenia WSA i NSA)
-    plan transportowy
-    stosowanie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.
-    ogłoszenie zamiaru zawarcia umowy z operatorem (warunki zwolnienia z ogłoszenia)
4.    Warunki wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego    
-    dopuszczalne tryby wyboru operatora w transporcie drogowym
-    warunki stosowania ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych
-    udzielanie zamówień podmiotom wewnętrznym (zamówienia in-house)
-    samorządowy zakład budżetowy jako operator publicznego transportu zbiorowego
-    obowiązkowe elementy umowy dotyczącej świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej
-    porównanie umowy z operatorem w formie koncesji i umowy niebędącej koncesją
5.    Czynności organizatora po wyborze operatora
-    terminy dotyczące ważności zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych
-    zasady wydawania zaświadczenia operatorom publicznego transportu zbiorowego
-    przewoźnik konkurencją dla operatora? warunki odmowy wydania zezwolenia na przewozy regularne
-    zintegrowany system taryfowo-biletowy, jako zadanie organizatora
-    kontrola funkcjonowania ptz
-    rozpatrywanie skarg w związku ze stosowaniem przepisów rozporządzenia 181/2011
-    warunki szczególne i stosowanie ustawy - Prawo przewozowe
-    definicja przewoźnika, potwierdzenie zgłoszenia przewozu
6.    Warunki finansowania publicznego transportu zbiorowego
-    zakres stosowania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dotyczących finansowania
-    warunki finansowania uzależnione od formy umowy z operatorem (umowa w formie koncesji)
-    warunki przyznawania operatorowi „rozsądnego zysku” w ramach rekompensaty
-    zasady ubiegania się przez przewoźnika i operatora o dotację z budżetu państwa w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ustawowych ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
-    przepisy ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
-    zasady zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
-    sposób rozliczeń między operatorem i organizatorem, podatek VAT ?, faktura czy nota?
7.    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha