zaproponuj szkolenia

Online: Egzekucja z nieruchomości jako środek egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

11 maj 2021 10:00-14:00

295 zł netto

Data szkolenia:

11.05.2021

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – 4 x 45 min wykłady, po których przewidziane są 15 min przerwy na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

7.05.2021

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie 2 lub więcej osób: 265 zł netto / os.

 

Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej rozbudowanym, a jednocześnie najmniej znanym środkiem egzekucyjnym w administracji. Łączy w sobie zarówno elementy regulacji publicznoprawnej – z uwagi na jej umiejscowienie w systemie administracyjnych środków egzekucyjnych, jak i elementy regulacji cywilnoprawnej – z uwagi na szczególny składnik majątku zobowiązanego, jakim jest nieruchomość


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest: wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie stosowania środka egzekucyj-nego „egzekucja z nieruchomości”. W celu prawidłowego realizowania obowiązków wierzyciela w celu egzekwowania równego rodzaju należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych na-leżności budżetowych o charakterze publicznoprawnym często koniecznością jest skorzystanie z tego dość dolegliwego środka egzekucyjnego. Tego środka egzekucyjnego, z którego wierzyciele, szczególnie wierzyciele samorządowi bardzo rzadko korzystają, traktując go jako środek ostatecz-ny, kosztowny i mało efektywny. Poza przekazaniem wiedzy dla wierzycieli egzekwujących szko-lenie to także obala mity powszechnie występujące związane z tym środkiem egzekucyjnym.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.


Informacje o prowadzącym: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzy-szenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miej-skiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek sa-morządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykła-dowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkole-niowych.absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pienięż-nych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady ogólne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji przy środku egzekucyjnym z nieruchomości.

2. Przesłanki do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przy wykorzystaniu środka egzekucyjnego egzekucja z nieruchomości.

3. Pojęcie nieruchomości dla celów egzekucji z nieruchomości.

4. Odrębności występujące przy egzekucji z prawa wieczystego użytkowania oraz części ułamkowej nieruchomości.

5. Pozycja prawna uczestników postępowania egzekucyjnego / uczestnicy postępowania egzekucyjnego.

6. Obowiązki wierzyciela egzekwującego / wniosek wierzyciela.

7. Zajęcie nieruchomości.

8. Zarząd zajętą nieruchomością.

9. Koszty postępowania egzekucyjnego przy egzekucji z nieruchomości.

10. Opis i oszacowanie nieruchomości.

11. Sprzedaż nieruchomości.

12. Przybicie i przyznanie własności.

13. Podział sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha