zaproponuj szkolenia

Szkolenie on-line: ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – CZYLI JAK PRZEPROWADZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ POSTĘPOWANIE ABY NIE NARAZIĆ SIĘ NA ZARZUT NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH?

26 październik 2021 09:00-13:00

270 zł netto

 

 

Szczegóły organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: 
przez ponad 30 lat zawodowo zajmowała się problematyką związaną z realizacją i windykacją dochodów budżetowych w jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie świadczy usługi szkoleniowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dotyczących rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się również realizacją dochodów z opłaty skarbowej, administracyjnych kar pieniężnych, mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy straży miejskiej, a także stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych oraz gospodarką kasową w urzędzie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i finansów publicznych, przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

 

 

Wybrane zagadnienia i problemy omówione na szkoleniu:
1. Jakie ulgi mogą być stosowane w spłacie należności cywilnoprawnych?
2. Czy można udzielić ulgi innej niż wynika z wniosku dłużnika (np. wniosek o umorzenie a udzielana jest ulga o rozłożeniu zaległości na raty)?
3. Jak postąpić gdy zobowiązany nie chce przedłożyć stosownych dokumentów na poparcie wniosku o ulgę (czy stanowi to podstawę do odmowy udzielenia ulgi czy wniosek powinien pozostać bez rozpatrzenia)?
4. W jakich formach mogą być udzielane ulgi lub odmowy udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (czy ulgi mogą obejmować tylko zaległości czy również należności jeszcze nie wymagalne)?
5. Czy niedochodzenie należności cywilnoprawnych oznacza równocześnie, że należność taka zostanie umorzona i należy ją odpisać z ksiąg rachunkowych?
6. Jakie ulgi i wobec kogo mogą być stosowane na podstawie tzw. specustawy covid?
7. Czy istnieje potrzeba opracowania w urzędach j.s.t. i samorządowych jednostkach organizacyjnych szczegółowych procedur wewnętrznych dot. stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Rodzaje i formalnoprawne podstawy stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.
2. Przesłanki stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego;
- ważny interes dłużnika lub interes publiczny – jako przesłanki do umorzenia, częściowego umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych.
3. Obowiązek podjęcia uchwały przez organ stanowiący j.s.t. na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposób i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych;
-czy uchwała musi być podjęta aby ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych mogły być stosowane?
- jak w praktyce interpretować ustawowe pojęcie „szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg”?
- jakie zagadnienia muszą być objęte regulacją uchwałową?
- czy i jakie kryteria stosowania ulg muszą/powinny zostać określone w uchwale?
- czy jeżeli ulgi przewidziane w uchwale stanowić będą pomoc publiczną, to czy projekt uchwały podlega opiniowaniu przez UOKiK?
- jakie mogą być konsekwencje nieprzesłania lub zbyt późnego przesłania projektu uchwały do UOKiK?
4. Tryb i procedury udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do osób fizycznych;
- czy ulgi mogą być stosowane tylko na wniosek?
- jakich dokumentów można żądać od osób fizycznych dla wykazania „ważnego interesu dłużnika” lub „interesu publicznego”,
- czy przy stosowaniu ulg na wniosek osób fizycznych muszą być stosowane procedury o przetwarzaniu danych osobowych (tzw. RODO) i w jaki sposób,
- czy można udzielić innej ulgi niż wnioskowana (np. wniosek o umorzenie a udzielana jest ulga o rozłożeniu na raty?)
- jak postąpić w przypadku gdy wnioskujący o ulgę nie chce przedłożyć stosownych dokumentów na udokumentowanie/poparcie prawa do ulgi?
- czy zamiast stosownych dokumentów (np. kopii zaświadczeń, zeznań podatkowych) można przyjąć oświadczenie od zobowiązanego o jego sytuacji materialnej?
- czy oświadczenia składane w toku postępowania ulgowego mogą być przyjmowane od dłużników z rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji?
5. Tryb i procedury stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
- jakie dokumenty powinien złożyć przedsiębiorca ubiegający się o ulgę w spłacie należności cywilnoprawnej?
- jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej na ramach pomocy publicznej?
6. Analizowanie i rozpatrywanie wniosków o ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych;
- czy gmina – oprócz uchwały – powinna mieć opracowane szczegółowe procedury wewnętrzne dot. stosowania ulg;
- czy zasadne jest i dlaczego kolegialne rozpatrywanie wniosków o ulgi?
- czy przed zastosowaniem ulgi, wniosek powinien być zaopiniowany np. przez radę gminy/miasta lub odpowiednią komisję rady?
- czy rada gminy może udzielać indywidualnych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych?
7. Możliwość i warunki umorzenia należności cywilnoprawne j.s.t. z urzędu.
- czy umarzając należność cywilnoprawną z urzędu należy założyć dla takiej sprawy akta?
- jakie dokumenty powinny być zgromadzone w aktach sprawy dot. umorzenia z urzędu?
8. Formy rozstrzygnięcia o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych;
- w jakiej formie następuję przyznanie ulgi?
- w jakiej formie następuje odmowa udzielenia wnioskowanej ulgi?
- w jaki sposób umorzyć należność cywilnoprawną z urzędu?
- czy należności przedawnione należności cywilnoprawne powinny być umorzone i w jakiej formie?
9. Kto – oprócz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – może podpisać odpowiedni dokument o zastosowanej uldze lub odmowie udzielenia ulgi?
- czy osoba podpisująca dokument o uldze musi posiadać odpowiednie upoważnienie na podstawie k.p.a. czy powinno to być pełnomocnictwo?
- jaka podstawa prawna do udzielenia pełnomocnictwa umożliwiającego udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej?
10. Niedochodzenie niskich kwotowo należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego;
- czy uchwała o niedochodzeniu niskich kwotowo należności cywilnoprawnych musi być podjęta przez organ stanowiący j.s.t.?
- czy brak uchwały o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych oznacza, że trzeba dochodzić każdej zaległości – nawet symbolicznej złotówki ?
- czy niedochodzenie należności oznacza automatyczny jej odpis z ksiąg rachunkowych?
- jak udokumentować dla celów księgowych niedochodzenie niskich kwotowo należności cywilnoprawnych.
11. Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych j.s.t. w oparciu o specustawę COVID-19;
- ustawowe przesunięcie terminów uiszczenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego i przekształcenia tego prawa w prawo własności na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe,
- odstąpienie od dochodzenia przypadających jednostce samorządu terytorialnego należności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie art. 15zzzf specustawy COVID-19,
- jak należy interpretować pojęcie, że płynność finansowa przedsiębiorcy uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
- czy przedsiębiorca musi złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w postaci niedochodzenia należności cywilnoprawnych,
- w jakiej formie następuje rozstrzygnięcie o niedochodzeniu należności cywilnoprawnej w związku z CPVID-19,
- przedstawienie wybranych wyjaśnień Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w zakresie rozwiązań wynikających ze specustawy COVID-19.
12. Propozycje rozwiązań systemowych w urzędzie j.s.t. lub jednostkach organizacyjnych gminy/miasta w zakresie stosowania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, a w szczególności;
- kolegialne rozpatrywanie wniosków, np. przez powołany w tym celu zespół zadaniowy (projekt zarządzenia wójta o powołaniu zespołu zadaniowego w materiałach szkoleniowych),
- opracowanie jasnych procedur stosowania ulg, sprzyjające jawności i przejrzystości postępowania (wzór procedury w materiałach szkoleniowych),
-opracowanie ramowych wzorów wniosków, oświadczeń i rozstrzygnięć w sprawie zastosowanej ulgi (wzory w materiałach szkoleniowych).
13. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako konsekwencja niezgodnego z przepisami zastosowania ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej j.s.t.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha