zaproponuj szkolenia

Online: Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania opłat adiacenckich i renty planistycznej po ostatnich zmianach KPA oraz z uwzględnieniem ograniczeń związanych z epidemią

17 czerwiec 2021 10:00-14:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie zmian prawnych wprowadzonych w związku z epidemią SARS-Cov-2, wpływających na prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach opłat adiacenckich i renty planistycznej. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione również najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych oraz NSA związane z kluczowymi aspektami wszczęcia, prowadzenia oraz zakończenia postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczące: wszczęcia postępowania z udziałem małżonków, doręczania zawiadomień, prowadzenia postępowania dowodowego, konstruowania decyzji ustalających opłaty oraz ich uzasadnień, śmierci uczestnika postępowania i jej skutków dla toku prowadzonej procedury.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłaty planistycznej oraz opłat adiacenckich.


METODYKA:
Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o przepisy obowiązujące na datę jego przeprowadzenia. Jeżeli w dacie szkolenia będą już znane projekty regulacji związanych z tematem szkolenia, projektowane zmiany zostaną również przedstawione i omówione w ramach szkolenia.


PROGRAM:
1. Zmiany przepisów wpływające na prowadzenie postępowania administracyjnego w stanie zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii:
- Omówienie zmian w kodeksie postępowania administracyjnego związanych z prowadzeniem postępowań z zastosowaniem mechanizmów i środków niewymagających bezpośredniego komunikowania się stron.
- Omówienie rozwiązań prawnych dotyczących prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustaw i rozporządzeń szczególnych, regulujących funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii, a w szczególności dotyczących:
- przyjęcia wydruku z systemu jako pisma wydanego przez organ w postępowaniu administracyjnym;
- osobistego stawiennictwa przez transmisję zapewniające obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym;
- zapewnienia elektronicznego dostępu do akt sprawy;
- możliwości zrzeczenia się przez strony czynnego udziału w postępowaniu;

2. Prowadzenie postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej i opłat adiacenckich z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz regulacji wdrożonych w związku ze stanem epidemii
- Wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu oraz wszczęcie na wniosek. Omówienie orzecznictwa dotyczącego zachowania terminu na wszczęcie postępowania oraz doręczenia zastępczego i skutków uznania zawiadomienia o wszczęciu za doręczone w terminie. Czy organ ma możliwość weryfikacji prawidłowości doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania i czy powinien to robić?
- Zapewnienie stronie udziału w postępowaniu administracyjnym – małżonkowie, spadkobiercy, współwłaściciele, wspólnicy spółki cywilnej, osoby prawne jako uczestnicy postępowania w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej;
- Informowanie i pouczanie strony na wstępie postępowania administracyjnego, w toku postępowania oraz przy zamknięciu postępowania – jak sądy administracyjne oceniają kwestię należytego i niewłaściwego pouczania stron w postępowaniach dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich?
- Śmierć właściciela nieruchomości przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania – czy organ może wszcząć i kontynuować postępowanie z udziałem spadkobierców, czy postępowanie należy umorzyć? W jakich przypadkach opłata planistyczna lub opłata adiacencka może obciążać spadkobierców właściciela nieruchomości?
- Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjny w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej. Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach?
- Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu?
- Decyzja administracyjna w sprawie renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej – wymogi i szczególne regulacje wynikające ze specyfiki postępowania. W jaki sposób zgodnie z prawem wskazać termin płatności opłaty planistycznej? Czy brak wskazania terminu uniemożliwia egzekucję opłaty? Jaka jest podstawa prawna naliczenia, naliczanie odsetek za zwłokę oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty ustalonej opłaty planistycznej?
- Czy epidemia może być definiowana jako siła wyższa i czy wywołuje bezpośrednio skutki dla praw lub obowiązków strony postepowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej lub opłat adiacenckich?;
- Czy i w jaki sposób epidemia i wynikające z niej ograniczenia administracyjne wpływają na tok postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia opłaty?
- Wpływ epidemii koronawirusa na bieg terminów przedawnienia roszczeń i należności wynikających z decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej lub adiacenckiej – czy wszystkie terminy ulegają zawieszeniu?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha