zaproponuj szkolenia

Online: Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela

01 lipiec 2021 09:00-13:00

275 zł netto

Data szkolenia:

1.07.2021 r.

Godziny szkolenia:

9.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

8.30 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 13.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszenia:

28.06.2021 r.

 Cena szkolenia: 275 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji: 250 zł netto/os.


Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest:
• Kompleksowe omówienie problematyki związanej z szeroko rozumianą odpowiedzialnością prawną nauczycieli
• Zapoznanie się z aktualnymi poglądami Inspekcji Pracy oraz sądów pracy
• Zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:
• jakie obowiązki i prawa przysługują nauczycielowi i wynikają bezpośrednio z aktów prawnych?
• jaką ponosi odpowiedzialność za zaniechanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków?
• jakie obowiązki spoczywają na nauczycielu w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole?
• jaki wpływ na prawa i obowiązki nauczyciela ma prawo wewnątrzszkolne?


Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele JST.


Informacje o prowadzącym:

• Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą,
• ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli,
• wieloletni dyrektor liceum ogólnokształcącego,
• nauczyciel,
• lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół,
• autor ponad 100 publikacji z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania szko-łą.
• promotor reformy programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szcze-gólnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”.
• certyfikowany trener „MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „ TRAIN the TRAINER”, Akredytowany Ekspert KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Euro-pejskich.
• Kilkunastoletnie doświadczenia trenerskie jako wykładowca na kursach kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie zarządzania oraz szkoleniach dla dyrekto-rów i nauczycieli.
• trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

1.Odpowiedzialność porządkowa:
• Rodzaje kar porządkowych
• Procedura karania pracownika
• Postępowanie sądowe

2.Odpowiedzialność dyscyplinarna:
• Rodzaje kar dyscyplinarnych
• Przebieg postępowania
• Obowiązki dyrektora

3. Odpowiedzialność materialna i odpowiedzialność za mienie powierzone:
• Przesłanki odpowiedzialności pracownika
• Obowiązki dyrektora
• Obowiązki pracownika, któremu powierzono mienie

4.Odpowiedzialność cywilnoprawna placówki oświatowej, dyrektora oraz pracowników za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz odpowiedzialność karna dyrektora i pracowników placówki oświatowej.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha