zaproponuj szkolenia

Online: Społeczne agencje najmu a gospodarowanie przez gminę komunalnym zasobem mieszkaniowym

26 październik 2021 10:00-14:00

260 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z projektami nowych regulacji prawnych wprowadzających społeczne agencje najmu do systemu gospodarowania komunalnym zasobem lokalowym. W ramach szkolenia zostaną przedstawione kluczowe zagadnienia prawno-organizacyjne związane z tworzeniem lub podejmowaniem współpracy ze społecznymi agencjami najmu. Szkolenie będzie obejmowało również nakreślenie obszarów ryzyka prawnego dla gminy, jakie może wynikać z przekazania części zasobu lokali komunalnych do dyspozycji zewnętrznych podmiotów, jakimi są społeczne agencje najmu.


PROGRAM:
1. Wprowadzenie
- Omówienie umiejscowienia przepisów o społecznych agencjach najmu w systemie gospodarki nieruchomościami, a w szczególności komunalnej gospodarki mieszkaniowej;
- Przedstawienie celu i uzasadnienia wprowadzenia przepisów o społecznych agencjach najmu do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych ustaw;
- Społeczne agencje najmu na tle innych szczególnych form najmu, w szczególności najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego.

2. Organizacyjne i prawne aspekty utworzenia i funkcjonowania społecznej agencji najmu
- Podmioty prowadzące społeczną agencję najmu – czy gmina jest zobowiązana do utworzenia agencji?
- Umowa o współpracy ze społeczną agencją najmu – zasady zawierania, istotne postanowienia oraz podstawy i przesłanki rozwiązania umowy;
- Tryb wyboru agencji najmu do współpracy z gminą w przypadku wielości agencji zainteresowanych współdziałaniem;
- Uchwała rady gminy określająca kryteria korzystania z najmu za pośrednictwem społecznej agencji najmu. Omówienie obligatoryjnych elementów uchwały i wskazanie wątpliwości prawnych związanych z jej tworzeniem;

3. Społeczna agencja najmu jako uczestnik rynku najmu i dzierżawy nieruchomości
- Model prawny działania agencji najmu na rynku: pośrednictwo czy swoista forma podnajmu lub poddzierżawy?
- Czy gmina ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania społecznej agencji najmu w związku z wykorzystaniem dzierżawionych lokali?
- Czy wymagany i dopuszczalny jest określony model nadzoru i kontroli gminy nad działalnością społecznej agencji najmu?
- Kto jest odpowiedzialny za monitorowanie prawidłowego wykonywania umowy przez lokatora oraz wypowiedzenie umowy najmu i prowadzenie ewentualnej eksmisji z lokalu z zasobu gminnego.
- Dzierżawa lokalu na rzecz agencji a udzielanie pomocy publicznej właścicielowi lokalu. Który podmiot jest zobowiązany do prowadzenia procedury weryfikacji możliwości uzyskania pomocy de minimis?

4. Podsumowanie
- Czy i w jakim zakresie powołanie społecznej agencji najmu może ułatwić skuteczną realizację obowiązków gminy w zakresie udostępniania lokali osobom mającym niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe?
- Jakie wady i zalety może przedstawiać włączenie społecznej agencji najmu do działań gminy w zakresie najmu lokali mieszkalnych?


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha