zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany w kodeksie pracy z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych

11 września 2023 09:00-13:00

280 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych.
W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku prowadzonych badań naukowych na gruncie prawa oświatowego, a w szczególności zasad zatrudniania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela, w 2018 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych.
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. W zakresie zainteresowań leży również tematyka ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza dotycząca wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
Od ponad 15 lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych.
Jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są w wielu specjalistycznych wydawnictwach.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprawami kadrowymi w jednostkach oświatowych.


PROGRAM:
I.    Zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. wg ustawy z 1.12.2022 r.
1.    Praca zdalna z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych
-    Zasady wykonywania pracy zdalnej
-    Praca zdalna a zdalne nauczanie
-    Możliwości wykonywania pracy zdalnej przez pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych) w szkołach i placówkach oświatowych
-    Praca zdalna na polecenie pracodawcy
-    Ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej – zasady współpracy ze związkami zawodowymi
-    Obowiązek informacyjny pracodawcy
-    Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
-    Zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
-    Kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej
-    Okazjonalna praca zdalna
2.    Kontrola trzeźwości pracowników
-    Badanie trzeźwości a ochrona danych osobowych
-    Pojęcie stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości
-    Przechowywanie dokumentacji badania
-    Zakres koniecznych zmian w regulaminach pracy – zasady ich wprowadzania
-    Skutki pozytywnego badania trzeźwości pracownika (niedopuszczenie do pracy, wezwanie właściwych organów)
-    Badania na obecność innych substancji
-    Skutki naruszenia obowiązku trzeźwości – z uwzględnieniem odrębności dotyczących nauczycieli
II.    Zmiany w urlopach i uprawnieniach rodzicielskich pracowników placówek oświatowych wg. Dyrektywy UE „work-life balance”
-    Elastyczne rozkłady czasu pracy przez pracowników – obowiązki pracodawcy
-    Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych
-    Urlopy opiekuńcze – zasady udzielania
-    Zmiany w urlopach rodzicielskich
-    Urlopy ojcowskie
-    Zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14
-    Nowe zapisy w świadectwach pracy
-    Umowa o pracę na okres próbny i umowy na czas określony, nowe zapisy w umowach
-    Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy – rozszerzony zakres informacji o warunkach zatrudnienia
-    Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha