zaproponuj szkolenia

Online: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, klasyfikacja i inwentaryzacja w praktyce

13 październik 2022 09:00-13:00

260 zł netto

Uwzględnienie najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym oraz Polskiego Ładu dla jednostek sektora finansów publicznych – w tym dla oświaty i kultury

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski WODR, PSSE, Okręgowa Dyrekcja Inwestycji, Centrum Sztuki. Mgr Zarządzania i Przedsiębiorczości – studia ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym, ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, ministerstwa, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, PSSE, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni i prywatnych przedsiębiorców. Autorka licznych opracowań i prezentacji.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, że szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej pojawiające się błędy z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, umorzenia, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych wynikające z protokołów organów kontroli RIO i NIK. Dzięki uczestnictwie w zajęciach warsztatowych uczestnicy będą mogli samodzielnie rozwiązywać pojawiające się problemy i identyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach postępowania w zakresie wewnętrznych uregulowań, ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych. Podczas szkolenia zostaną również omówione problemy związane z organizacją i przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz sposoby ich rozwiązania - poparte licznymi praktycznymi przykładami.


PROGRAM SZKOLENIA:
I. Środki trwałe i ich klasyfikacja
1. Pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych,
2. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w zakresie gospodarowania środkami trwałymi,
3. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały - w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11,
4. Podział i i zasady klasyfikowania środków trwałych,
5. Wartości niematerialne i prawne – definicja i zasady ich ewidencji,
6. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym – polityka rachunkowości, instrukcja kontroli i obiegu dokumentów oraz instrukcja inwentaryzacyjna jako podstawa prawidłowej ewidencji majątku jednostki,
7. Środki trwałe własne i obce – jak ewidencjonować i jak i kiedy inwentaryzować

II. Ustalenie wartości początkowej – wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych
1. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem z ustaleniem dolnej granicy wartości pozostałych środków trwałych (013/072), zasady jej ustalania oraz najczęściej pojawiające się nieprawidłowości,
2. Jak ewidencjonować zestawy komputerowe, części składowe i peryferyjne?
3. Jak ewidencjonować środki trwałe w przypadku przemieszczania lub korzystania z kilku monitorów jednocześnie?
4. Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
- określenie ceny nabycia,
- kosztu wytworzenia,
- wartości godziwej,
- trwałej utraty wartości

III. Środki trwałe w budowie, a pojęcie inwestycji wg ustawy o rachunkowości:
1. Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku):
- pojęcie środków trwałych w budowie,
- zasady ewidencji środków trwałych w budowie,
- jakie koszty należy zaliczyć do wydatków inwestycyjnych.
2. Zasady zakończenia inwestycji i przyjęcia do ewidencji środków trwałych,
3. Obieg dokumentów i związana z tym odpowiedzialność pracowników w procesie inwestycyjnym – kiedy protokoły OT, a kiedy PT,
4. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości dotyczące inwentaryzacji środków trwałych w budowie wg organów kontroli i GKO

IV. Dokumentacja dotycząca ewidencji środków trwałych w przypadku:
- nabycia,
- użyczenia,
- nieodpłatnego przekazania,
- nieodpłatnego otrzymania,
- przeniesienia, przemieszczenia,
- likwidacji,
- sprzedaży
1. Ujawnienie środka trwałego, a co z amortyzacją,
2. Obowiązek czy dowolność przeprowadzania inwentaryzacji w przypadku zmiany kierownika jednostki lub osoby odpowiedzialnej za majątek w danym dziale, wydziale, pokoju?
3. Czy można dochodzić zwrotu równowartości środka trwałego w przypadku braku inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej?
4. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości dotyczące nabycia, przekazania, otrzymania i użyczenia środków trwałych wg organów kontroli

V. Dokumentacja dotycząca wartości niematerialnych i prawnych:
- zakup,
- aktualizacja,
- rozbudowa czy ulepszenie,
- likwidacja.
1. Jak inwentaryzować wartości niematerialne i prawne – metoda, termin, niezbędna dokumentacja.
2. Najczęściej pojawiające się błędy dotyczące inwentaryzacji wartości niematerialnej i prawnej wg organów kontroli i GKO

VI. Zmiana miejsca użytkowania środków trwałych:
- obowiązek czy dowolność stosowania dokumentów dotyczących zmiany miejsca użytkowania środków trwałych (MT)?

VII. Stosowanie „wywieszek” w pomieszczeniach:
- jakie przepisy zobowiązują jednostki do stosowania wykazów środków trwałych w formie „wywieszek” w poszczególnych pomieszczeniach – czy można ich nie stosować?

VIII. Amortyzacja środków trwałych:
1. metody, stawki – kto za to odpowiada?
2. ustalenie wartości rezydualnej – końcowej,
3. kiedy należy wstrzymać amortyzację?
4. czy kilkumiesięczny okres wyłączenia z użytkowania (remont) środka trwałego wyklucza naliczanie amortyzacji?

IX. Kto odpowiada za klasyfikację i inwentaryzację środków trwałych w jednostkach obsługiwanych i obsługujących (CUW, ZUW, ZEAS i inne),

X. Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku stanowiącego wyposażenie jsfp po zmianie rozporządzenia Rady Ministrów – w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów?

XI. Jaki wpływ ma nowy Polski Ład na zarządzanie majątkiem?

XII. Czy przekazując pracownikom do używania składniki majątkowe, kierownik wyzbywa się odpowiedzialności za ich brak? a jeżeli tak, to kiedy?

XIII. Zapewnienie kontroli nad majątkiem - przykłady i metody prawidłowego zarządzania i gospodarowania majątkiem.

XIV. Odpowiedzialność za majątek trwały w świetle dyscypliny finansów publicznych.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha