zaproponuj szkolenia

LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2022/2023 - z uwzględnieniem zmian od 2022 roku oraz proponowanych zmian od 2023 roku.( Kodeks Pracy, Ustawa o Zatrudnianiu Pracowników Samorządowych , ZUS,CHOROBOWE, PIT.)

15 listopad 2022 09:00-13:00

310 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Terapia pedagogiczna, Przyroda, Pomoc społeczna- pracownik socjalny oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Przez blisko 5 lat przeprowadziła ok 1500 szkoleń i przeszkoliła ok 25 tysięcy osób.


Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z NALICZANIEM WYNAGRODZENIA w trakcie trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy,. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Metodyka szkolenia: Szkolenie zostanie przedstawione w formie- szkolenia online w postaci prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów
UCZESTNICY SZKOLENIA 5 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURTUJĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁĄDOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.

SZKOLENIE POPARTE JEST LICZNYMI PRZYKŁADAMI NALICZANIA WYNAGRODZENIA OD A-Z
Na szkoleniu zostaną omówione min. tematy;
• Skala podatkowa 2022 r.
• Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022
• Kwota wolna od podatku w 2022 r.
• Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej w 2022 r.
• Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r.
• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. oraz od 01.01.2023 r. i od 01.07.2023 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
• Zmiany w wynagrodzeniach Pracowników Samorządowych w 2022 r. Proponowane zmiany od 01.01.2023 r.

ZMIANY ZUS
• Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
• Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
• Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
• Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
• Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
• Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
• Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r.
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r. a świadczenia rodzicielskie – zmiany od 02.08.2022 r. i od 01.01.2023 r.

ZAGADNIENIA SZKOLENIA
• Akty prawne regulujące wynagrodzenie pracowników samorządowych.
• Ustalenie wynagrodzenia za pracę.
• Składki społeczne oraz zdrowotne na liście płac,
• Skala podatkowa 2022
• Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022
• Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych
• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
• Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac
• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. oraz od 01,01,2023 r. i od 01.07.2023 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .
• Proponowane zmiany wynagrodzenia dla Pracowników Samorządowych
• Składniki wynagrodzenia
a. Wynagrodzenie zasadnicze
b. Dodatek stażowy
c. Jubilatka – czy tylko do 45 letniego stażu pracy?
d. Dodatek motywacyjny
e. Dodatek funkcyjny
g. Wynagrodzenie za nadgodziny- interpretacja NIK. RIO.
h. Nagrody
i. odprawa emerytalno -rentowa
j. trzynasta pensja pracownika samorządowego
• podstawy prawne
• zasady ustalania uprawnień,
• składniki w podstawie naliczanie wynagrodzenia rocznego.
• ustalania uprawnień do wynagrodzenia rocznego
• naliczania wynagrodzenia rocznego
• sankcje za błędne naliczenie i wypłacenia wynagrodzenia rocznego

5. Zasady naliczania wynagrodzenia ze stosunku pracy Pracownika Samorządowego .

6. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto
• Ustalenie kwoty brutto
• wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
• wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
• ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
7. stopnie zaszeregowania płacowego a wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia ze stosunku pracy obowiązującego w danym roku podatkowym
8. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
9. Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
10. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
11. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
12. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
13. Wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
14. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
15. Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
16. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
17. Naliczenia świadczenia; zwolnienie świadczenia pracy
18. Naliczania wynagrodzenia z tytułu jubileuszu pracownika-„ Jubilatka”
19. Naliczanie odprawy emerytalnej.
Zmiany od 01.01.2022
1. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
2. Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
3. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
4. Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
5. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
6. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
Zmiany od 02.08.2022 r. oraz od 01.01.2023
Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy - dyrektywa UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r.
Zgodnie z niniejszą dyrektywą wszystkie państwa członkowie Unii Europejskiej do 2 sierpnia 2022 r.
a) urlop ojcowski
• wymiar urlopu ojcowskiego
• wiek dziecka a uprawnienia do urlopu ojcowskiego
• wynagrodzenie za czas urlopu ojcowskiego
b) urlop rodzicielski
• nowe limity urlopu rodzicielskiego
• zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego'
• Przepisy przejściowe a urodzenie się dziecka
• Nowe zasady naliczania zasiłku macierzyńskiego oraz rodzicielskiego (100 %, 70% a może 81,5%)
c) urlop opiekuńczy
• Co to jest urlop opiekuńczy?
• Na kogo przysługuje urlop opiekuńczy?
• Wymiar urlopu opiekuńczego- ile dni?
• Z jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop?
• Niezbędne informacje podane we wniosku?
• Z jakim wyprzedzeniem pracownik będzie musiał złożyć wniosek?
• Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?
• Wynagrodzenie za urlop opiekuńczy

d) Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
• jakich sytuacjach będzie można skorzystać z tego zwolnienia?
• Czy konieczny będzie wniosek pracownika?
• Jaka będzie postać wniosku?
• Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
• Czy pracodawca będzie musiał udzielić zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej
• Czy zwolnienie z powodu powodu działania siły wyższej będzie płatne?

23. Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy

• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
a/ okres wyczekiwania na świadczenie
b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń
• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia
• Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
• Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
c / wypłacane za roczny okres
• Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników
• Wyrównywanie wypłaconego zasiłku
• zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
• Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni
• Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni y
• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy COVID 19
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
• Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
• Kwarantanna /izolacja w warunkach domowych a praca zdalna lub wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
• Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
• Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
• Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego
• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy za przepracowana przy pracownikach zatrudnionych na cząstki etatu.
• Liczne przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
8. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
• Kwoty wolne od potrąceń
• Potrącenia za zgodą pracownika
• Potrącenia bez zgody pracownika
• Potrącenia alimentacyjne
• Potrącenia nie alimentacyjne
• Potrącenia z umów zlecenia
• Potrącenia ZFŚŚ
• Potrącenia z zasiłków ZUS
• Zbieg tytułów
• Potrącenia na wniosek sądu karnego
• Potrącenia administracyjne.
• Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem
• SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
• Potrącenia z „parabanków”
• Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych – zmiany 01.01.2019
ZATRUDNIANIE OSÓB ZOBOWIĄŻANYCH DO ALIMENTOWANIA NA RZECZ NIELETNICH DZIECI A KONSEKWENCJA DLA PRACODWACY.
9. Panel dyskusyjny

 

 

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha