zaproponuj szkolenia

Online: Nowelizacja Kodeksu pracy z 1.12.2022 r. Nowy zakres dokumentacji pracowniczej, postanowień w regulaminach (procedurach i politykach) w następstwie zmian w Kodeksie pracy

08 marca 2023 10:00-13:30

300 zł netto

Forma szkolenia:

 • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Informacje o prowadzącym szkolenie:

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1994) i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) , w zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.
Od 2007 roku - w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej - organizacja i prowadzenie zajęć w ramach szkoleń w zakresie prawa pracy, bhp dla instytucji sfery budżetowej (w szczególności dla jednostek samorządowych) i firm.


Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do Kodeksu pracy możliwości kontroli przez pracodawców obowiązku trzeźwości lub obecności w organizmie pracowników innych środków odurzających (przykład postanowień/procedury takiej kontroli w regulaminie pracy i dokumentów powiązanych) – nowela KP z 1.12.2022 r.
 1. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone 1.12.2022 r.  dotyczące pracy zdalnej, zamiast telepracy :
  • telepraca, a praca zdalna regulowana w ramach specustawy covidowej
  • nowa definicja pracy zdalnej
  • różnice i podobieństwa pracy zdalnej wg zmian do Kodeksu pracy, a telepracy i pracy zdalnej (COVID -19)
  • warunki dopuszczenia wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy  (przykład polecenia)
  • określenie zasad wykonywania pracy zdalnej  (przykład procedury/ regulaminu)
  • możliwość wiążącego wnioskowania każdej ze stron o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy ( przykład wniosku)
  • zakaz wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę w niektórych przypadkach odmowy pracownika lub zaprzestania wykonywania pracy zdalnej, 
  • określenie obowiązków  pracodawcy w przypadku pracy zdalnej 
  • określenie możliwości  i przesłanek ustalania wysokości takiego ekwiwalentu lub ryczałtu w związku z kosztami ponoszonymi przez pracownika przy pracy zdalnej,
  • wyłączenie z opodatkowania kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika, pokrywanych przez pracodawcę,
  • określanie zasad ochrony danych przez pracodawcę , podobnie jak przy telepracy  przeprowadzenia  – w miarę potrzeb – instruktażu i szkolenia, 
  • możliwość kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej,
  • ograniczenie niektórych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • wyłączenie niektórych prac z możliwości organizowania ich w formie zdalnej,
  • skutki zgłoszenia wypadku podczas pracy zdalnej dla dokonania oględzin miejsca wypadku
  • praca zdalna „okazjonalna” – przykład wniosku pracownika
 1. Konsekwencje projektowanych zmian  w Kodeksie pracy w następstwie implementacji:

a)      postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105). Zakres omawianych zmian obejmuje w szczególności :

 • Nowe postanowienia umowy o pracę na okres próbny. Jak optymalnie skonstruować treść takiej umowy ?
 • Rozszerzenie treści umowy o pracę i informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia. Przykładowy zapis informacji dodatkowej do umowy  o pracę u pracodawcy z regulaminem pracy lub z obwieszczeniem.
 • Kiedy mamy do czynienia z naruszenia przez pracodawcę ustawowych gwarancji w zakresie prawa pracownika do  równoległego zatrudnienia?
 • Tryb i treść odpowiedzi na wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Nowa polityka szkoleniowa pracodawcy, w tym przypadki zapewnienia pracownikowi nieodpłatnego szkolenia zaliczanego do czasu pracy

b)      postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).  Zakres omawianych zmian obejmuje w szczególności :

 • Urlop rodzicielski – nowy wymiar, wymagania formalne, zasady korzystania, przepisy przejściowe
 • Wprowadzenie urlopu opiekuńczego –  zasady, wymiar, wymagania formalne. Czy można weryfikować wniosek pracownika?
 • Wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych. Co powinien zawierać wniosek pracownika?
 • Rozszerzenie zasad elastycznej organizacji pracy w przypadku indywidualnych potrzeb pracownika sprawującego opiekę na dzieckiem. W jakich przypadkach mamy do czynienia z elastyczną organizacją pracy? Jak rozpatrzyć wniosek o elastyczną organizację pracy? Od czego zależy ewentualna  decyzja odmowa pracodawcy ?  (przykład odmowy)
 • Urlop ojcowski – skrócenie terminu wykorzystania urlopu
 • Ograniczenia dotyczące pracy  w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
 • Nowy zasady trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży i osób korzystających z uprawnień wynikających z funkcji rodzicielskiej.
 1. Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny lub zastosowania działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę (wniosek pracownika i odpowiedź pracodawcy).
 1. Wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy – także w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony (przykład dokumentacji).
 1. Nowe zasady korzystania z przerw w pracy.
 1. Skutki nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nowe kategorie wykroczeń w Kodeksie pracy (kazusy).
 1. Konsekwencje projektowanych zmian w Kodeksie pracy  w innych ustawach m.in. w Karcie Nauczyciela, ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym  dla pracowników sfery budżetowej, ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Materiały: Uczestnicy szkolenia otrzymują pliki z przykładami dokumentów w formie edytowalnej

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha