zaproponuj szkolenia

Online: Kontrola zarządcza oraz błędy popełniane podczas realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli NIK i RIO

24 czerwca 2024 09:00-13:00

310 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości, socjolog, ukończyła również studia podyplomowe – rachunkowość i finanse i rachunkowość i kontroling. Certyfikowany księgowy - posiada świadectwo kwalifikacyjne MF nr 18928/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych jednostkach budżetowych: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, Centrum Kultury, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Właścicielka Kancelarii Rachunkowej. Od 2012 r. współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz z jednostkami budżetowymi. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (ma ich na swoim koncie około 1000) dla kierowników i pracowników urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstw, urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów miast i gmin, ZUS, KRUS, wojewódzkich i powiatowych sądów, nadleśnictwa, wojewódzkich i powiatowych jednostek straży pożarnej, szpitali, policji, CUW, instytucji kultury, urzędów miast i gmin, szkół, żłobków i przedszkoli, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców. Prowadziła również kursy realizowane z programów finansowanych ze środków UE dla WUP, PUP i OHP. Autorka wielu opracowań i prezentacji. Prowadzi szkolenia na temat: Sposoby gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego w jednostkach państwowych i samorządowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja środków trwałych i WNIP, Przygotowanie członków komisji i zespołów spisowych do inwentaryzacji, Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zagospodarowania, Klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych i WNIP, Błędy w realizacji kontroli zarządczej, Sprawozdania z oceny kontroli zarządczej, Majątek trwały i WNIP, Dyscyplina finansów publicznych i inne.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób praktyczny poparty licznymi przykładami wiedzy i zasad, które mają wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania kontroli zarządczej. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu w zakresie kontroli zarządczej jest niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania procesami oraz skutecznej realizacji zadań jednostki. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem oraz zwrócenie uwagi na ważną, aczkolwiek bardzo często niezauważalną rolę doskonalenia systemu kontroli zarządczej oraz istotność komunikacji w prawidłowym funkcjonowaniu każdej jednostki i instytucji. Szkolenie umożliwi również realizację celu ujednolicania wiedzy i standaryzacji wewnętrznych zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Omówione zostaną również dobre praktyki oraz rola, zadania i odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz obszary i sytuacje w których najczęściej dochodzi do błędów i naruszenia zasad dyscypliny finansów publicznych.


ADRESACI:
Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy szkół, przedszkoli, służby zdrowia, instytucji kultury, dyrektorzy komórek organizacyjnych, skarbnicy, główni księgowi, audytorzy, koordynatorzy i inni pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostce.


PROGRAM:
1. Definicja kontroli zarządczej,
2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, kontrolą finansową a audytem,
3. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów,
4. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium:
- oszczędności,
- efektywności,
- skuteczności
5. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej,
6. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia,
7. Omówienie standardów kontroli zarządczej,
8. Elementy kontroli zarządczej,
9. Rola i odpowiedzialność Kadry Kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej,
10. Powierzenie uprawnień i obowiązków w systemie kontroli zarządczej, a odpowiedzialność Kierownika jednostki,
11. Czy kierownik powołując koordynatora lub zespół ds. kontroli zarządczej wyzbywa się odpowiedzialności?
12. Określenie obszarów odpowiedzialności,
13. Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej,
14. Metodologia tworzenia procedur wewnętrznych,
15. Analiza i modyfikowanie istniejących procedur i uregulowań,
16. Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
17. Kodeks etyki – realna potrzeba, czy niepotrzebna biurokracja,
18. Procedury niezbędne do prawidłowego działania kontroli zarządczej,
19. Kontrola zarządcza - wyznaczanie celów a kompetencje jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych – odpowiednia dokumentacja,
20. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej,
21. Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej,
22. Wykorzystanie kontroli zarządczej w najważniejszych obszarach funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych:
- organizacja jednostki – statut - regulamin jednostki - schemat organizacyjny – zakresy czynności i obowiązków,
- kontrola i obieg dokumentów,
- zasady (polityki) rachunkowości,
- pełnomocnictwa i upoważnienia,
- rejestr druków ścisłego zarachowania,
- kasa i pogotowie kasowe,
- zamówienia publiczne,
- gospodarka majątkiem ruchomym,
- inwentaryzacja,
- ZFŚS,
- KŚT
23.Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów kontroli zarządczej,
24. Dokumentacja kontroli zarządczej – od czego zacząć?
25. Najczęściej popełniane błędy z zakresu powierzania zadań i odpowiedzialności,
26. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.
27. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w świetle ustawy - dyscyplina finansów publicznych,
28. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ,
29. Najczęściej występujące błędy w funkcjonowaniu kontroli zarządczej na podstawie protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha