zaproponuj szkolenia

Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych

09 marzec 2020 10:00-15:00

375 zł netto

 

Informacje o prowadzącym:
niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnieniami organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych zajmuje się od przeszło dziesięciu lat. W latach 2010 – 2015 stały współpracownik operatora Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie uczestniczył w opracowaniu planów i procedur bezpieczeństwa organizowanych tam wydarzeń. Jako trener służb informacyjnej i porządkowej przeszkolił kilkuset pracowników. W trakcie największych imprez masowych organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie zarządzał zespołami pracowników liczącymi od kilku do nawet kilkuset osób. Jako menedżer obszaru nadzorował organizację oraz przebieg procesu wejścia i wyjścia uczestników podczas wszystkich meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM organizowanych w Warszawie. Odpowiadał ponadto za rekrutację i przeszkolenie operatorów monitoringu wizyjnego, organizację stanowisk pracy i opracowanie procedur współpracy z pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczeniu imprezy masowej. Jest współautorem publikacji "Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki" oraz twórcą programu audytu bezpieczeństwa imprez masowych.

Opis:
Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników samorządowych do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, w szczególności wydawania zezwoleń i kotroli przebiegu imprez masowych. Jego program został opracowany w oparciu o najczęstsze problemy i pytania, które pojawiają się w codziennej pracy pracowników urzędów gmin (miast) oraz pozostałych instytucji uczestniczących w zabezpieczeniu imprez masowych. Dzięki takiem podejściu uczestnicy szkolenia mogą mieć pewność, że poszczególne zagadnienia zostaną omówione w sposób możliwie szczegółowy i praktyczny.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników samorządowych oraz instytucji uczestniczących w procesie wydawania zezwoleń oraz kontroli przebiegu imprezy masowej. W równym stopniu uczestnikami mogą być zarządzający obiektami komunalnymi, pracownicy lokalnych instytucji publicznych, organizatorzy imprez masowych oraz przedstawiciele służb i formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Program szkolenia

Część I

 • Jak stwierdzić czy wydarzenie podlega pod przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych czy też nie?
 • Jakie obowiązki musi spełnić organizator, by uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • W jakim zakresie instytucje publiczne odpowiadają za zabezpieczenie imprez masowych?
 • Jak zorganizować współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w zabezpieczenie imprezy?
 • Na co należy zwrócić uwagę w organizacji urzędu gminy/miasta, by zezwolenie zostało wydane zgodnie z prawem?
 • Jak przebiega proces wydawania zezwoleń według zasady „krok po kroku”?


Część II

 • Jakich informacji może żądać od organizatora organ wydający zezwolenie?
 • Jak przebiega proces opiniowania imprezy masowej przez właściwe podmioty i jakie on ma znaczenie dla organu wydającego zezwolenie?
 • Czy terminy w procesie wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej mają charakter obligatoryjny czy tylko instrukcyjny?
 • Co powinna zawierać decyzja o zezwoleniu lub odmowie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Jak bez błędów i uchybień wydać decyzję w sprawie przeprowadzenia imprezy masowej?
 • Jakie informacje powinien zawierać rejestr wniosków o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Na jakie nieprawidłowości w procesie wydawania zezwoleń wskazuje Najwyższa Izba Kontroli?


Cześć III

 • Kiedy kontrola przebiegu imprezy masowej jest fakultatywna, a kiedy obligatoryjna?
 • Co jest przedmiotem kontroli i jaki jest jej zakres?
 • Jakie uprawnianie podczas kontroli posiada osoba kontrolująca?
 • Jakich informacji i dokumentów może żądać kontrolujący od podmiotu kontrolowanego?
 • Jakie decyzje powinien podjąć kontrolujący w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków wskazanych w zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Jaką formę powinna przybrać decyzja o przerwaniu imprezy masowej?
 • Czy kontrolujący uprawniony jest do wzywania organizatora do usunięcia nieprawidłowości?
 • Jakie konsekwencje grożą organizatorowi w przypadku kontynuowania imprezy masowej pomimo wydania decyzji o jej przerwaniu?

Miejsce szkolenia

Hotel Novotel
ul. 3 Maja 31, Szczecin

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha