zaproponuj szkolenia

Zarządzanie czasem pracy pracowników w 2019 roku

15 listopad 2019 10:00-15:00

395 zł netto

Cel szkolenia:
W czasie szkolenia zostaną omówione regulacje prawa pracy dotyczące czasu pracy (w tym planowania pracy pracowników i głównych instytucji czasu pracy), wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Przy tym szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu poszczególnych przepisów prawa pracy i ich praktycznego stosowania,
w tym w oparciu o orzeczenia sądowe i interpretacje urzędowe (PIP, MRPiPS, GIODO).
W ramach ćwiczeń zostaną przedstawione rozliczenia czasu pracy pracowników
w różnych stanach faktycznych.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadr i płac w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, biurach rachunkowych.


Informacje o prowadzącym:
• przedstawiciel instytucji kontrolnych w zakresie prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem;
• wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy;
• autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy;
• specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki (w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi).


PROGRAM SZKOLENIA

I. Normy i wymiar czasu pracy, systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy
1. Normy czasu pracy wynikające z Kodeksu pracy oraz aktów szczególnych.
2. Norma czasu pracy a wymiar czasu pracy.
3. Ustalenie systemów, rozkładów, okresów rozliczeniowych i nominalnego wy-miaru czasu pracy w 2019 r.
4. Możliwe do przyjęcia przez pracodawców systemy czasu pracy.

II. Przepisy prawa pracy dotyczące czasu pracy i ich praktyczne konsekwencje dla organizacji czasu pracy pracowników
1. Przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy – tryb jego wprowadzenia, formalne
i praktyczne warunki stosowania.
2. Doba pracownicza z uwzględnieniem konsekwencji zmian prawa pracy.
3. Indywidualny rozkład czasu pracy w ujęciu klasycznym i elastycznym.
4. Tzw. indywidualny i tzw. ruchomy rozkład czasu pracy – tryb ich wprowadzenia, formalne i praktyczne warunki stosowania.
5. Możliwości zastosowania przerywanego systemu czasu pracy.
6. Ustalanie wymiaru czasu pracy oraz liczby dni roboczych i liczby dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym czasu pracy.
7. Nierównomierne rozłożenie czasu pracy pracowników w okresie rozliczeniowym czasu pracy – na co należy zwracać uwagę?

III. Harmonogramy czasu pracy pracowników
1. Harmonogram czasu pracy, a rozkład czasu pracy.
2. Forma i obowiązek tworzenia rozkładu czasu pracy oraz okres obejmowany har-monogramem.
3. Kiedy pracodawca może odstąpić od tworzenia rozkładu czasu pracy?
4. Dopuszczalność wprowadzania zmian w rozkładzie czasu pracy podanym do wiadomości pracownika (w części „planowanej” i „wykonanej”).
5. Zapoznanie pracownika z rozkładem czasu pracy.
6. Zasady sporządzenia rozkładu (harmonogramu) czasu pracy (oznaczenia).
7. Obowiązek zapewniania pracownikom odpoczynku dobowego i tygodniowego, odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy, niedzieli i święta wolnych od pracy, itd.

IV. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników od 01.01.2019 r.
1. Wymagany od 01.01.2019 r. szerszy zakres dokumentacji dotyczącej czasu pracy.
2. Obowiązek i okres przechowywania kart ewidencji czasu pracy, harmonogramów czasu pracy, list obecności.
3. Ewidencja czasu pracy, a listy obecności (ich charakter prawny i znaczenie praktyczne).
4. Ewidencja czasu pracy, harmonogramy czasu pracy i list obecności w sytuacjach spornych (postępowanie przed inspektorem pracy, postępowanie przed sądem).

V. Najważniejsze aspekty rozliczania czasu pracy
1. Przekroczenia dobowe i przeciętnie tygodniowe w poszczególnych systemach czasu pracy.
2. Limity pracy w godzinach nadliczbowych – maksymalna liczba godzin nadliczbowych w ciągu doby, tygodnia, okresu rozliczeniowego czasu pracy, roku kalendarzowego.
3. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym (na wniosek i bez wniosku pracownika).
4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – naliczenie przysługujących pracownikowi świadczeń; przekroczenia dobowe a przekroczenia tygodniowe.
5. Rekompensowanie pracy dniem wolnym za pracę: w niedzielę i święto, w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i w dniu wolnym z tytułu równoważenia się czasu pracy („harmonogramowym”).
6. Praca w godzinach nadliczbowych, a odpracowywanie wyjść prywatnych.
7. Dodatek za pracę w porze nocnej.

VI. Pozostałe zagadnienia
1. Czas pracy, a profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe.
2. Godziny nadliczbowe „kierowników”.
3. Wynagrodzenie za dodatkową pracę pracownika niepełnoetatowego.
4. Dyżur w dniach roboczych oraz w dniach wolnych od pracy.
5. Uprawnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych i pracowników spodziewają-cych się dziecka od 06 czerwca 2018 r. (w tym telepraca).
6. Czy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika o wprowadzenie rucho-mego czy indywidualnego rozkładu czasu pracy?
7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy, prowadzenia ewidencji czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą.

VII. Konsultacje z osobą prowadzącą szkolenie

Miejsce szkolenia

Hotel „Mercure”
Al. Racławickie 12 , Lublin

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha