zaproponuj szkolenia

Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2024 r. wraz z omówieniem nowelizacji („ustawa usprawniająca proces inwestycyjny”)

14 sierpnia 2024 09:00-13:00

360 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

• Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie


Informacje o prowadzącym: Agnieszka Masłowska-Gądek

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie


Adresaci:
1. Urzędy gmin/miast
2. Starostwa powiatowe
3. Urzędy marszałkowskie
4. RDOŚ
5. Wody Polskie
6. Sanepid
7. Urzędy Wojewódzkie
8. Lasy Państwowe
9. Inwestorzy- jednostki drogowe, deweloperzy, inni przedsiębiorcy,
10. Osoby opracowujące dokumentacje środowiskowe, pełnomocnicy stron
11. Organizacje społeczne (ekologiczne)
12. Wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia


PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia: podstawy prawne, pojęcia podstawowe w tym m.in. inwestycje strategiczne, inwentaryzacja przyrodnicza itd.
2. Zmiany przepisów w latach 2017-2023 wraz ze wskazaniem przepisów przejściowych.
3. OMÓWIENIE NOWELIZACJI z września 2023 r. wraz z przepisami przejściowymi. Problemy praktyki.
3. Przedsięwzięcia wymagające decyzji środowiskowej, problemy z kwalifikacją
4. Przed jakimi decyzjami/zgłoszeniami/uchwałami jest wymagana decyzja środowiskowa.
5. Zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej
6. Decyzja środowiskowa a legalizacja samowoli budowlanej
7. „Ważność” decyzji środowiskowej (art. 72 ust3 i 4 uuiś)
8. Cesja decyzji środowiskowej
9. Właściwość organów wydających decyzje środowiskowe, spory kompetencyjne. Który
organ zmienia decyzję w razie zmiany przepisów dot. właściwości
10. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową- w tym wniosek składany w formie elektronicznej. Zmiany wprowadzone nowelizacją
11. Strony postępowania oraz uprawnienia organizacji ekologicznych
12. Procedura dot. przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko (w tym omówie-nie udziału społeczeństwa). Zmiany wprowadzone nowelizacją
13. Procedura dot. przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko - z podziałem na procedurę bez OOS i z OOS
14. Właściwość organów opiniujących/uzgadniających i ich rola w procedurze
15. Prawidłowo sporządzona karta informacyjna przedsięwzięcia- zmiany w tym zakresie
16. Prawidłowo sporządzony raport po nowelizacji
17 . „Dobra decyzja środowiskowa”- wymogi prawne, orzecznictwo, dobre praktyki
18. Zmiana decyzji środowiskowej
19. Zadania organu po wydaniu decyzji środowiskowej
20. Najczęściej zachodzące błędy oraz ich konsekwencje (zwłaszcza w aspekcie trybów nadzwyczajnych z KPA- kiedy może być stwierdzona nieważność decyzji środowiskowej oraz kiedy można wznowić postępowanie zakończone ostateczną decyzją środowiskową – w tym uprawnienia RDOŚ z art. 76 uuiś)
21. Zakres związania decyzją środowiskową, procedura egzekucyjna, administracyjne kary pieniężne
22. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
23. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000
24. Procedura transgraniczna
25. Odpowiadanie na pytania/dyskusja/wymiana doświadczeń UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha