zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

26 listopad 2019 09:00-15:00

395 zł netto

Cel szkolenia:

Zatrudnienie pracownika wiąże się z potrzebą tworzenia dokumentów już przed formalnym zatrudnieniem. Umowa powinna mieć formę pisemną, podobnie jak praktycznie wszystkie dokumenty, aż po ostatni z nich, jakim jest świadectwo pracy. Błędy możliwe do popełnienia są liczne i możliwe w wielu miejscach i z różnymi konsekwencjami. W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo:
• jaki jest zakres prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
• jaka winna być treść poszczególnych dokumentów,
• jakie błędy są najczęściej popełniane w treści dokumentów,
• jakie są konsekwencje nieprowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji,
• jak zmienia się zakres i sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej od dnia 01-01-2019r.
Na te i na wiele innych pytań znajdziecie praktyczną odpowiedź w trakcie szkolenia.


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy, osoby kierujące zakładem pracy, pracownicy działów kadr, osoby prowadzące działalność w zakresie obsługi podmiotów.


Informacje o prowadzącym:

• prawnik i urzędnik państwowy,
• wieloletni pracownik instytucji kontrolnej zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia,
• posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne,
• absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
• specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego i wykroczeń,
• doświadczony wykładowca – od 2005r. prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem,
• autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa w ogólnopolskiej prasie fachowej.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej.

2. Rodzaje dokumentów:
a. akta osobowe,
b. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
c. zaświadczenia z profilaktycznych badań lekarskich, tryb wydawania, skierowania na badania, procedura odwoławcza od treści orzeczeń,
d. ewidencja czasu pracy,
e. ewidencja przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej,
f. rejestr wypadków przy pracy,
g. rejestr przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby,
h. rejestr pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
i. rejestr pracowników i prac wykonywanych w narażeniu na czynniki rakotwórcze,
j. rejestr pracowników i prac narażonych na działanie szkodliwych czynników biolo-gicznych,
k. ewidencja pracowników młodocianych.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia indywidualnych teczek akt osobowych po zmia-nie od dnia 01-01-2019r.– omówienie rodzajów dokumentów znajdujących się w teczkach akt osobowych, podział na części, chronologia, spisy, zakazy co do formy i treści. Skutki dla pracownika nieudokumentowania uprawnień.

4. Formy prowadzenia ewidencji czasu pracy przed i po zmianach, treść, formy pro-wadzenia, znaczenie dowodowe.

5. Specyfika ewidencji czasu pracy pracowników młodocianych.

6. Rozkłady czasu pracy, treść, częstotliwość, formy prowadzenia.

7. Dokumenty o charakterze informacyjnym: z art. 29 § 3 KP, o zakazie dyskryminacji i mob-bingu, dotyczące czasu pracy.

8. Dokumentacja płacowa: formy prowadzenia, zasady potwierdzania odbioru należności, poufność informacji, imienne karty wypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń.

9. Dokumentacja urlopów wypoczynkowych, wnioski, podania, specyfika dokumentacji urlopowej w związku z ciągłością rozliczania przez cały okres zatrudnienia.

10. Ocena ryzyka zawodowego – zasady opracowania i aktualizacji, zapoznanie pracowni-ków z ryzykiem, młodociani a ryzyko zawodowe.

11. Dokumenty związane z ochroną rodzicielstwa.


Forma realizacji szkolenia:

• Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z praktyki go-spodarczej oraz kontrolnej.
• Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów, ze wskazaniem, iż wiele rozwiązań ma charakter optymalny, a nie idealny.
• W ramach szkolenia są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym.
• W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
• Przewidywany czas trwania szkolenia to około 5 godzin dydaktycznych zajęć.

Miejsce szkolenia

Qubus Hotel
ul.Ceglana 14A, Zielona Góra

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha