zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Rewolucja w dodatkach mieszkaniowych. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych Szkolenie on-line

17 czerwiec 2021 09:00-12:00

290 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze

 

Informacje o prowadzącym:

  • radca prawny;
  • etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego na co dzień zajmujący się weryfikacją prawidłowości naliczania dodatków mieszkaniowego i energetycznego;
  • kompetentny, komunikatywny trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

 


PROGRAM:
1. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie, niezbędne dokumenty, wniosek i deklaracja, uprawnienie rady gminy do określenia ich treści.
2. Krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania dodatku mieszkaniowego, ustawowe wyłączenia.
3. Pojęcie dochodu rodziny w nowym stanie prawnym i sposoby jego ustalania.
4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego jako wiodąca przesłanka przyznania dodatku mieszkaniowego. Wyjątki od zasady.
5. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym z oddanego w dzierżawę.
6. Nowa kategoria wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
7. Możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.
8. Sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, uprawnienie rady gminu do podwyższenia maksymalnej powierzchni normatywnej lub maksymalnego dopuszczalnego stopnia jej przekroczenia.
9. Prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
10. Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości, maksymalna wysokość dodatku, z uwzględnieniem prawa gminy do jej zmiany.
11. Wywiad środowiskowy, przesłanki odmowy przyznania uprawnienia – definicja rażącej dysproporcji.
12. Wznowienie postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego – podstawy i tryb wznowienia.
13. Przesłanki wstrzymania wypłaty pobieranego dodatku, wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku, ponowne jego przyznanie.
14. Odpowiedzialność zarządcy za brak powiadomienia o zaleganiu z opłatami.
15. Dodatek mieszkaniowy na okres wsteczny, Szczególne rozwiązania w okresie pandemii.
16. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem regulacji kpa, obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw

związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
właściwość rzeczowa organu,
elementy i ocena wniosku złożonego przez stronę,
braki formalne wniosku, termin ich usunięcia,
instytucja ponaglenia,
postępowanie dowodowe, obowiązek wskazania przez organ przesłanek zależnych od strony, prawo przedłożenie dodatkowych dowodów,
uzupełniające postępowanie dowodowe,
obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej,
uprawnienie organu odwoławczego w przypadku błędnej wykładni przepisów prawa w decyzji organu I instancji,
udział strony w postępowaniu,
doręczenie decyzji,
środki zaskarżenia, zrzeczenie się odwołania i jego skutki,
wzruszanie decyzji ostatecznych.


Materiały przekazywane uczestnikom zawierają akty prawne w obowiązującej treści, projekty zmian przepisów oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha