zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

RODO wybrane zagadnienia audyty, monitoring, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, Krajowe Ramy Interopercyjności, informacja publiczna

od 10 wrzesień 2020 09:00
do 11 wrzesień 2020 14:00

875 zł netto

PROWADZĄCY:
ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO). Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych porad jak zracjonalizować ochronę danych osobowych w podmiocie, tak aby nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, ale też nie tworzyć nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne funkcjonowanie organizacji. Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacjach za obszar ochrony danych osobowych: Inspektorów ochrony danych, Administratorów Systemów Informatycznych, Specjalistów ds. ochrony danych osobowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, pracowników działów kadr, marketingu, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych.


PROGRAM SZKOLENIA:
1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA RODO W ZAKRESIE NOWELIZACJI:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy i ZFŚSU
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W RAMACH POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PO NOWELIZACJI USTAW PROCESOWYCH W USTAWIE Z DNIA 21 LUTEGO 2019 R.

3. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE W URZĘDZIE, SZKOLE CZY ZAKŁADZIE PRAC. ZBIERANIE DANYCH OD OSOBY ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ - ART. 13 I 14 RODO
- obowiązki informacyjne - zakres wymagany danych, realizacja w oparciu o nowe wytyczne i rekomendacje UODO
- zbieranie danych od osoby art. 13 RODO
- zbieranie danych z innych źródeł art. 14 RODO
- omówienia klauzul informacyjnych
- wyłączenia

4. JAK PRZEPROWADZIĆ AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH-WARSZTATY
- zadania administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie prowadzenia regularnych sprawdzeń ochrony danych wg RODO
- rodzaje audytów w kontekście RODO
- IOD jako audytor wewnętrzny RODO. Monitorowanie przestrzegania przepisów przez Inspektora Ochrony Danych w podmiocie, w którym został powołany. Sposoby realizacji zadania
- zadania innych osób i podmiotów biorących udział w procesie audytu RODO (kierownicy komórek, osoby upoważnione, podmioty powierzające, etc.)
- kompetencje IOD jako audytora wewnętrznego
- dobre i złe praktyki w prowadzeniu audytu
- cel, zakres i kryteria prowadzenia audytu RODO
- planowanie audytu
- częstotliwość prowadzenia audytów
- przygotowanie do przeprowadzenia audytu
- typy pytań audytowych. Lista przykładowych pytań kontrolnych
- co roczne audyty wynikające z ustawy o ZFŚS
- WARSZTAT: analiza planu audytu oraz sprawozdania

5. STATUS IOD ORAZ WSPÓŁPRACA Z ADO

6. MONITORING WEDŁUG RODO
- podstawy i zasady stosowania monitoringu
- czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
- obowiązki administratora wobec osób obserwowanych
- dokumentacja (regulamin monitoringu)
- obowiązek informacyjny
- dokumenty
- okres przechowywania
- dostosowanie przepisów wewnętrznych
WARSZTAT: analiza dokumentacji dotycząca monitoringu (regulaminy, klauzule)

7. KRAJOWE RAMY INTEROPERACYJNE- WYMAGANIA, PROCEDURY

8. NOTYFIKACJA NARUSZEŃ ORAZ DOKONYWANE ZGŁOSZEŃ DO UODO. PRO-CEDURA OCENY NARUSZEŃ WG. ENISA

a) sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych
b) klasyfikacja naruszeń podlegających zgłoszeniu do UODO według ENISA
c) procedury
d) zgłaszanie naruszenia do UODO i osoby, której dotyczą.

9. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

10. RODO A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

11. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, ICH UJAWNIANIE ORAZ PUBLIKACJA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

12. REKAPITULACJA

13. INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PRELEGENTEM

Miejsce szkolenia

Hotel Piast
ul. Piłsudskiego 98, Wrocław

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha