zaproponuj szkolenia

Samorządowe prawo pracy w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian Szkolenie on-line

28 maj 2021 09:00-13:00

270 zł netto

Forma szkolenia:

  • Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania;
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail;
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze.

 

Informacje o prowadzącym:
trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.

 

Korzyści:

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące samorządowego prawa pracy.
Podczas szkolenia uczestnicy:

  • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
  • poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy;
  • zapoznają się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów wymaganych w stosunku pracy;
  • nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
  • zapoznają się z zasadami dokonywania ocen pracowników samorządowych. Stosowanie obowiązujących przepisów umożliwi w jednostkach samorządowych prawidłowe dokonywanie ocen kwalifikacyjnych przez podmioty do tego zobowiązane.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.


Adresaci:

szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.


Program szkolenia:

1. Akty prawne regulujące status pracowników samorządowych.
2. Formy zatrudnienia w samorządzie, status prawny sekretarza gminy.
3. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
a) osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru,
b) procedura poprzedzająca konkurs,
c) określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
d) przeprowadzenie naboru – metody i techniki naboru,
e) kryteria wyłaniania kandydata,
f) protokół z naboru.
4. Zatrudnianie w samorządzie bez przeprowadzania naboru
5. Akta osobowe:
a) zakres akt osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i ustaniem stosunku pracy.
b) zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
6. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym:
a) treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika (Umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”),
b) informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
c) dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika.
7. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
a) uprawnienia płacowe. Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia płacowego oraz przepisów wewnątrzzakładowych,
b) składniki wynagrodzenia obligatoryjne i fakultatywne
c) zasady przyznawania dodatku specjalnego,
d) wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
e) istota zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
8. Zmiana warunków pracy i płacy:
a) dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy,
b) porozumienie zmieniające,
c) wypowiedzenie warunków pracy.
9. Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
a) formy rozwiązania umowy o pracę,
b) treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
c) oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
d) bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
e) konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowymi
f) odprawy pieniężne i odszkodowania,
g) pracownicy podlegający szczególnej ochronie
h) roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
10. Służba przygotowawcza i zasady jej przeprowadzania.
11. Świadectwo pracy.
a) zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
b) obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
c) sprostowanie świadectwa pracy
12. Zmiany w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy.
13. Pozostałe zmiany w samorządowym prawie pracy, m.in.
a) zasady przenoszenia pracownika do innej jednostki samorządowej
b) orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy pracownika
c) dostarczanie przez pracowników Orzeczenia o niepełnosprawności
d) wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych
e) praca zdalna a zasiłek opiekuńczy
14. Obowiązki pracodawcy wynikające z wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha