zaproponuj szkolenia

Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk dyrektora i inne decyzje kadrowe JST

12 maj 2023 09:00-12:30

330 zł netto

Informacje o prowadzącym: Liliana Zientecka
- praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
- autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
- odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo
W okresie przygotowania organizacji lokalnego systemu oświaty do nowego roku szkolnego organy prowadzące podejmują szereg decyzji kadrowych wobec nauczycieli i dyrektorów. Zapraszam na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium z obowiązków organu prowadzącego w nadawaniu nauczycielom stopnia nauczyciela mianowanego, powierzania stanowisk dyrektora, wicedyrektora i decyzji kadrowych podejmowanych wobec nauczycieli z uwzględnieniem zmian w przepisach Karty Nauczyciela wdrożonych w roku 2022.

Liliana ZIENTECKA

Adresaci szkolenia: pracownicy samorządowi odpowiedzialni za prowadzenie zadań oświatowych w JST.

Korzyści ze szkolenia
1. Doskonalenie umiejętności sprawnego przeprowadzenia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, powierzania stanowisk dyrektora oraz podejmowania innych decyzji kadrowych należących do kompetencji organu prowadzącego.
2. Doskonalenie umiejętności implementacji nowych przepisów ustawy Karta Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych.

Plan zajęć – 2 sesje po 1,5 godz.

1. Procedura awansu zawodowego – zakres stosowania trybu postępowania administracyjne-go, zmiany wynikające z nowych zasad i przepisów przejściowych.
2. Dokumentacja rozpatrzenia wniosku nauczyciela - wzory dokumentów:
1) powiadomienie o wszczęciu postępowania;
2) protokół analizy formalnej wniosku.
3. Dokumentacja komisji egzaminacyjnej - wzory dokumentów:
1) powołania komisji egzaminacyjnej;
2) protokół z posiedzenia komisji egzaminacyjnej;
3) zaświadczenie komisji egzaminacyjnej.
4. Dokumentacja wydania decyzji administracyjnej - termin, ewidencja, wzór.
5. Decyzje kadrowe po nadaniu nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego – wzory dokumentów.
6. Procedura powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkur-su oraz kandydatowi wskazanemu po konkursie, w którym nie wyłoniono kandydata – wzo-ry dokumentów.
7. Procedura opiniowania kandydata na stanowisko v-ce dyrektora– wzór wniosku o opinię i opinii JST.
8. Decyzje kadrowe organu prowadzącego wobec nauczycieli:
1) opinia w sprawie przeniesienia nauczyciela na to samo lub inne stanowisko w innej szkole – wzór dokumentacji w sprawie;
2) zobowiązanie nauczyciela do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole – wzór polecenia służbowego w sprawie.

Metoda i forma prowadzenia zajęć.
Metoda asymilacji wiedzy i jej zastosowania w praktyce. Seminarium z elementami wykładu.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha