zaproponuj szkolenia

Ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego. NOWELIZACJA ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 17 września 2021 r. - online

26 styczeń 2022 10:00-14:00

280 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny, od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.). Wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt.


ADRESACI:
Pracownicy JST zaangażowani w ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego.


PROGRAM:

1. Nowe zasady lokalizowania jednorodzinnych, wolnostojących budynków mieszkalnych w związku ze zmianami prawa budowlanego;
• pojęcie i charakterystyka obiektów mieszkalnych objętych uproszczona procedurą - art. 29 us. 1 pkt 1a ustawy prawo budowlane.
• modyfikacja treści wniosku o wz,
• nowe terminy procesowe w w/w sprawach,
• określanie obszaru analizowanego,
• nowe zasady ustalenia kręgu stron postępowania,
• charakterystyka i składniki decyzji o wz w zakresie jednorodzinnych budynków mieszkal-nych.
2. Stan zagrożenia epidemiologicznego. Zmiany w procedurze administracyjnej w okresie COVID 19.
3. Zakres inwestycji podlegających rozstrzygnięciom o warunkach zabudowy i lokali-zacji inwestycji.
4. Rola zapisów w planie miejscowym w procesie ustalania warunków zabudowy w nowej procedurze uchwalania planu.
5. Decyzja ustaleniu lokalizacji inwestycji – pojęcie inwestycji celu publicznego.
6. Zakres spraw objętych obowiązkiem ustalania lokalizacji inwestycji i warunków za-budowy.
7. Odrębności w procedurze wynikające z ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
8. Wszczęcie postępowania, wymogi formalne wniosku, uzupełnianie braków formal-nych. Pełnomocnictwo i reprezentacja w postępowaniu.
9. WNIOSEK NA FORMOLARZU - nowe rozwiązania.
10. Zawieszenie postępowania w świetle kpa oraz ustawy o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym.
11. Pojęcie i ustalanie kręgu stron w postępowaniu inwestycyjnym odmienności w za-kresie budynków jednorodzinnych.
12. Analiza urbanistyczna i zasada „dobrego sąsiedztwa”,
13. Terminy załatwiania spraw. Nowe regulacje.
14. Przewlekłość postępowania - nowelizacja regulacji. Nowe terminy i postępowanie.

15. Doręczanie pism ze szczególnym uwzględnieniem doręczenia zastępczego oraz tzw. Fikcji doręczenia. Doręczanie poprzez obwieszczenie w postępowaniu o usta-lenie warunków zabudowy. Doręczanie elektroniczne. Regulacje od 5 paździer-nika 2021r.
16. Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja orzekająca co do istoty, umorzenie postępowania, elementy decyzji, cha-rakterystyka, elementy formalne, związanie organu decyzją administracyjną).
17. Postępowanie w zakresie uzgadniania decyzji przez inne organy.
18. Formułowanie treści warunków w decyzji w oparciu o ustalenia planu miejscowego i przepisów szczególnych. Decyzja o wz – elementy.
19. Ustalenie warunków zabudowy dla obiektów energii odnawialnej oraz zabudowy zagrodowej.
20. Przesłanki negatywne - kiedy można odmówić ustalenia warunków zabudowy.
21. Wydawanie decyzji poprzedzonej decyzją środowiskową. Podanie do publicznej wiadomości treści decyzji.
22. Postępowanie odwoławcze i rodzaje rozstrzygnięć.
23. Tryby nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnej (stwierdzenie nieważno-ści, wznowienie postępowania, uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej – omówienie przesłanek i przebiegu postępowań nadzwyczajnych, wzajemnej zależności po-wyższych trybów oraz skutków procesowych) na tle rozwiązań szczególnych usta-wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

24. Zmiana decyzji ostatecznych oraz wznowienie postępowania, wygaśnięcie decyzji
25. Opłata skarbowa – wnoszenie opłaty, zwolnienia, zwrot opłaty
26. Omówienie orzecznictwa wsa nsa i sko.

Omówienie postępowania administracyjnego na przykładach.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha