zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Warsztaty grafikowe czyli tworzenie i zmiana harmonogramu czasu pracy (tzw. grafiku)

14 sierpień 2020 09:00-13:00

220 zł netto

z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy


PROWADZĄCY:
Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.


ADRESACI SZKOLENIA:
Pracodawcy, pracownicy działów kadr, firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.


CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy. Poszczególne bloki tematyczne szkolenia omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę. Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy.


PROGRAM:
I.    Wprowadzenie
1)    Granice doby pracowniczej i skutki jej naruszenia,
2)    Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz rekompensowanie faktu jego niezapewnienia,
3)    Procedura wyboru i zmiany systemu czasu pracy,
4)    Wielomiesięczny okres rozliczeniowy – wprowadzenie, skrócenie, wydłużenie,
II.    Planowanie czasu pracy
1)    Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (tzw. nominału czasu pracy), z uwzględnieniem 1, 3 i 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych,
2)    Harmonogram czasu pracy (tzw. grafik) – tworzenie i zmiana,
a)    Jak najefektywniej ułożyć grafik pracownika zatrudnionego na część etatu, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowego wymiaru etatu, np. 2/5 czy 19/20?
b)    Dlaczego w grafiku należy zaznaczać dni harmonogramowo wolne od pracy?
c)    W jakich sytuacjach grafik może ulec zmianie?
d)    Jak zaplanować tzw. długie weekendy odpracowywane w soboty, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych?
e)    Jak dokonać zmiany grafiku pracownika zastępującego innego nieobecnego w pracy?
f)    Jak na wymiar czasu pracy wpływa święto przypadające w innym dniu niż niedziela, w przypadku pracowników, którzy w tym dniu mieli zaplanowaną pracę, a jak w przypadku pracowników, dla których był to dzień harmonogramowo wolny od pracy?
III.    Rozliczanie czasu pracy
1)    Prowadzenie ewidencji czasu pracy, z naniesieniem okresów pracy ponadwymiarowej, nadliczbowej, urlopów i innych nieobecności w pracy,
a)    Czy pracodawca jest zobowiązany oddać dodatkowy dzień wolny od pracy pracownikowi, który w dniu wolnym wyznaczonym w zamian za święto był nieobecny w pracy z powodu choroby?
b)    Czy „wyjście prywatne” może trwać kilka dni i jak je rozliczyć?
c)    Kiedy powstają godziny nadliczbowe dobowe, a kiedy średniotygodniowe?
d)    Dlaczego w ewidencji czasu pracy warto rozróżniać nadgodziny z tytułu „szczególnych potrzeb pracodawcy” oraz „awarii i akcji ratunkowej”?
2)    Praca nadliczbowa w poszczególnych systemach czasu pracy i zasady jej rekompensaty (czasem wolnym lub wynagrodzeniem z dodatkiem),
3)    Rekompensowanie pracy świadczonej w niedzielę, święto i dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. „wolną sobotę”),
a)    W jakich przypadkach praca w sobotę będzie pracą nadliczbową?
b)    Jak zrekompensować 12-godzinną pracę w „wolną sobotę” pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy?
4)    Praca ponadwymiarowa niepełno etatowców i zasady jej rekompensaty,
5)    Jak ustalić liczbę godzin nadliczbowych w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu rozliczeniowego (został zatrudniony w jego trakcie lub został zwolniony przed jego upływem?
IV.    Urlopy wypoczynkowy
1)    Urlopy wypoczynkowy i inne nieobecności w pracy a nominał czasu pracy,
2)    Planowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zatrudnionych na część etatu oraz zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy,
3)    Urlop wypoczynkowy a grafik i ewidencja czasu pracy,
a)    Czy pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy z wydłużeniem normy dobowej do 24 godzin ma niespełna 9 dni urlopu w danym roku kalendarzowym?
b)    Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu wypoczynkowego?
4)    Zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego a roczny wymiar urlopu wypoczynkowego,
5)    Jak prawidłowo wyznaczyć 14-dniowy okres wypoczynku na potrzeby art. 162 KP?
6)    Przerwany urlop (wezwanie do pracy, choroba pracownika itp.) lub przesunięty termin urlopu a grafik.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha